Piibel.NET
Neljas Moosese raamat4. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
3Leviitide nimekiri ja nende kohustused Need on Aaroni ja Moosese järglased ajast, mil Issand rääkis
 Moosesega Siinai mäel.

Need on Aaroni poegade nimed: Naadab, esmasündinu, Abihu, Eleasar
 ja Iitamar;

need on Aaroni poegade, võitud preestrite nimed, kelle käsi oli
 täidetud preestriametiks.

Aga Naadab ja Abihu surid Issanda ees, kui nad Siinai kõrbes
 viisid Issanda ette võõra tule, ja neil ei olnud lapsi. Nii olid
 Eleasar ja Iitamar preestriametis oma isa Aaroni palge ees.

Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Too Leevi suguharu ja sea see preester Aaroni ette teda
 teenima!

Nemad teostagu, mis on tema ülesandeks ja mida terve kogudusetelgi
 ees olev kogudus peab tegema: toimetagu elamu teenistust!

Nemad hooldagu kõiki kogudusetelgi riistu ja Iisraeli laste
 kohustusi, toimetades elamu teenistust!

Anna leviidid Aaronile ja tema poegadele; nad on Iisraeli laste
 seast antud täielikult temale.

Aga käsi Aaronit ja tema poegi, et nad peaksid oma
 preestriametit! Võõras, kes ligineb, surmatagu!”

Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Mina, vaata, olen võtnud leviidid Iisraeli laste seast kõigi
 Iisraeli laste esmasündinute, emakoja avajate asemel. Leviidid olgu
 minu päralt!

Sest minu päralt on iga esmasündinu: päeval, mil ma lõin maha
 kõik esmasündinud Egiptusemaal, pühitsesin ma enesele kõik
 esmasündinud Iisraelis, niihästi inimesed kui loomad. Nad on minu
 päralt. Mina olen Issand!”

Ja Issand rääkis Moosesega Siinai kõrbes, öeldes:
„Loe ära Leevi pojad nende perekondade kaupa, nende suguvõsade
 kaupa; loe ära kõik meesterahvad, ühe kuu vanused ja üle
 selle!”

Ja Mooses luges nad ära Issanda sõna peale, nagu teda kästi.
Ja need olid Leevi pojad nimeliselt: Geerson, Kehat ja Merari.
Ja need olid Geersoni poegade nimed oma suguvõsade järgi: Libni
 ja Simei.

Ja Kehati pojad oma suguvõsade järgi olid Amram, Jishar, Hebron
 ja Ussiel.

Ja Merari pojad oma suguvõsade järgi olid Mahli ja Muusi. Need
 olid Leevi suguvõsad oma perekondade kaupa.

Geersonist põlvnevad libnilaste suguvõsa ja simeilaste suguvõsa.
 Need olid geersonlaste suguvõsad.

Neid, keda neist loeti, kõiki meesterahvaid nimekirja järgi, ühe
 kuu vanuseid ja üle selle, neid, keda neist loeti, oli seitse tuhat viissada.

Geersonlaste suguvõsad lõid leeri üles elamu taha, lääne poole.
Ja geersonlaste isakoja vürst oli Eljasaf, Laeli poeg.
Geersoni poegade hooleks oli ühenduses kogudusetelgiga elamu ja
 telk, selle kate ja kogudusetelgi ukse eesriie,

õue seinavaibad ning elamu ja altari ümber oleva õue ukse kate ja
 selle nöörid - kõik sellega ühenduses olev töö.

Kehatist põlvnevad amramlaste suguvõsa, jisharlaste suguvõsa,
 hebronlaste suguvõsa ja ussiellaste suguvõsa. Need olid kehatlaste suguvõsad.

Kõiki meesterahvaid nimekirja järgi, ühe kuu vanuseid ja üle
 selle, oli kaheksa tuhat kuussada, kes pidid toimetama pühamu teenistust.

Kehatlaste suguvõsad lõid leeri üles elamu kõrvale, lõuna poole.
Ja kehatlaste suguvõsade isakoja vürst oli Elisafan, Ussieli poeg.
Nende hooleks olid laegas, laud, lambijalg, altarid ja pühad
 riistad, millega peetakse teenistust, eesriie ja kõik sellega
 ühenduses olev töö.

Ja leviitide vürstide vürst oli Eleasar, preester Aaroni poeg,
 nende järelevaataja, kelle hooleks oli pühamu teenistus.

Merarist põlvnevad mahlilaste suguvõsa ja muusilaste suguvõsa.
 Need olid Merari suguvõsad.

Neid, keda neist loeti, kõiki meesterahvaid nimekirja järgi, ühe
 kuu vanuseid ja üle selle, oli kuus tuhat kakssada.

Ja Merari suguvõsade isakoja vürst oli Suuriel, Abihaili poeg.
 Nemad lõid leeri üles elamu kõrvale, põhja poole.

Merari poegade kohustuseks oli hoolekanne elamu laudade,
 põiklattide, sammaste, jalgade ja kõigi riistade eest, ja kõik
 sellega ühenduses olev töö,

samuti hoolekanne õue ümber olevate postide, nende jalgade,
 vaiade ja nööride eest.

Aga elamu ette, kogudusetelgi ette idapoolsesse esikülge, lõid
 leeri üles Mooses ja Aaron ning tema pojad, kes hoolitsesid pühamu
 talituste eest, mida Iisraeli lastel tuli toimetada. Lähenev võõras
 aga tuli surmata.

Kõiki loetud leviite, keda Mooses luges Issanda
 käsul nende suguvõsade kaupa, kõiki meesterahvaid, ühe kuu vanuseid
 ja üle selle, oli kakskümmend kaks tuhat.

Leviidid kui esmasündinute lunahind Ja Issand ütles Moosesele: „Loe ära kõik Iisraeli laste meessoost
 esmasündinud, ühe kuu vanused ja üle selle, ja tee kindlaks nende nimede
 arv!

Võta siis minule leviidid - mina olen Issand - kõigi Iisraeli
 laste esmasündinute asemel, ja leviitide loomad, kõigi Iisraeli
 laste lojuste esmasündinute asemel!”

Ja Mooses luges ära kõik Iisraeli laste esmasündinud, nõnda nagu
 Issand teda käskis.

Kõiki meessoost esmasündinuid nimekirja järgi, ühe kuu vanuseid
 ja üle selle, neid, keda loeti, oli kakskümmend kaks tuhat kakssada
 seitsekümmend kolm.

Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Võta leviidid kõigi Iisraeli laste esmasündinute asemel ja
 leviitide loomad nende loomade asemel, ja leviidid kuulugu minule!
 Mina olen Issand!

Aga nende kahesaja seitsmekümne kolme lunastamiseks, kelle võrra
 Iisraeli laste esmasündinuid on rohkem kui leviite,

võta viis seeklit iga pea kohta; võta seda püha seekli järgi,
 kakskümmend geera seeklis.

Anna see raha Aaronile ja tema poegadele lunahinnaks nende eest,
 kes on üleliigsed!”

Ja Mooses võttis lunaraha neilt, kes pärast leviitidega
 lunastamist olid üle jäänud.

Ta võttis selle raha, tuhat kolmsada kuuskümmend viis seeklit
 püha seekli järgi, Iisraeli laste esmasündinuilt.

Ja Mooses andis selle lunaraha Aaronile ja tema poegadele,
 Issanda sõna peale, nagu Issand oli Moosest käskinud.