Piibel.NET
Kolmas Moosese raamat3. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
25Puhke- ja juubeliaasta Ja Issand rääkis Moosesega Siinai mäel, öeldes:
„Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Kui te tulete maale, mille
 mina teile annan, siis maa puhaku Issanda auks!

Kuus aastat külva oma põldu ja kuus aastat nopi oma viinamäge ja
 korista maa saaki,

aga seitsmendal aastal olgu maal täielik puhkeaeg, puhkus Issanda
 auks: sa ei tohi külvata oma põldu ega noppida oma viinamäge!

Ära lõika pärast su lõikust isevõrsunud vilja ja ära nopi
 hoolduseta kasvanud viinamarju! See olgu maale puhkeaastaks!

Aga maa puhkeaja vili võib olla teile toiduks: sinule, su
 sulasele ja teenijale, su päevilisele ja majalisele, kes elab
 võõrana su juures.

Ka su karjale ja metsloomadele, kes su maal on, olgu toiduks
 kogu selle saak!

Loe enesele seitse aastanädalat, seitse korda seitse aastat:
 nõnda saab sulle seitsme aastanädala aega nelikümmend üheksa aastat.

Siis lase seitsmenda kuu kümnendal päeval kõlada sarvehäält:
 lepituspäeval kõlagu sarv kogu maal!

Ja pühitsege viiekümnendat aastat ning kuulutage vabakslaskmist
 kõigile elanikele maal; see olgu teile juubeliaastaks: igaüks teist
 saab tagasi oma pärisosale ja igaüks pöördub oma suguvõsa juurde.

Viiekümnes aasta olgu teile juubeliaastaks: ärge külvake, ärge
 lõigake isevõrsunud vilja ja ärge noppige hoolduseta kasvanud
 viinamarju!

Sest juubeliaasta olgu teile püha: sööge põllult, mida see ise
 kannab!

Niisugusel juubeliaastal peab igaüks saama tagasi oma
 pärisosale!

Ja kui te maaomandi oma ligimesele müüte või oma ligimeselt
 ostate, siis ärge üksteist tüssake!

Osta oma ligimeselt, arvestades aastaid pärast juubeliaastat;
 tema müügu sulle, arvestades saagiaastaid:

seevõrra kui aastaid on rohkem, suurenda oma ostuhinda, ja
 seevõrra kui aastaid on vähem, vähenda oma ostuhinda, sest ta peab
 sulle müüma saagi kohaselt.

Ükski ärgu tüssaku oma ligimest, vaid kartku oma Jumalat, sest
 mina olen Issand, teie Jumal!

Tehke mu määruste järgi ning pidage mu seadlusi ja täitke
 neid, et te võiksite maal julgesti elada!

Maa annab siis teile vilja ja te sööte küllastuseni ning elate
 seal julgesti.

Ja kui te küsite: Mida me sööme seitsmendal aastal? Vaata, me ei
 tohi külvata ega koristada oma saaki,

siis ma saadan teile kuuendal aastal oma õnnistuse, et see
 annaks saaki kolmeks aastaks.

Ja kui te külvate kaheksandal aastal, siis on teil veel süüa
 tunamullusest saagist kuni üheksanda aastani: seni kui jõuab selle
 saak, on teil süüa vana.

Maad ärgu müüdagu igaveseks, sest maa on minu päralt; sest te
 olete ju võõrad ja majalised minu juures!

Aga kogu maal, mis on teie valduses, laske maad lunastada!
Kui su vend jääb kehvaks ja müüb midagi oma maaomandist, siis
 tulgu lunastama see, kes temale on kõige lähem, ja lunastagu, mida ta
 vend on müünud!

Kui kellelgi ei ole lunastajat, aga ta enese jõud lubab ja ta
 hangib nii palju, kui lunastuseks on tarvis,

siis ta arvestagu aastaid müügist alates ja andku rohkem makstud
 osa tagasi mehele, kellele ta müüs, ja ta mingu taas oma maaomandile!

Aga kui ta jõud ei suuda hankida nii palju, kui tasumiseks on
 tarvis, siis jäägu see, mis ta on müünud, ostja kätte kuni
 juubeliaastani; aga juubeliaastal saagu see vabaks ja tema mingu
 tagasi oma maaomandile!

Kui keegi müüb eluhoone müüriga ümbritsetud linnas, siis olgu
 tal lunaõigus aasta jooksul müügist arvates; tal olgu lunaõigus kogu
 aasta!

Aga kui seda ei lunastata, enne kui kogu aasta on möödunud, siis
 peab koda, mis on müüriga ümbritsetud linnas, jääma jäädavalt selle
 ostjale ja tema tulevastele põlvedele, ilma et see juubeliaastal
 saaks vabaks.

Aga kodasid külades, millel ei ole müüre ümber, loetagu
 põllumaale kuuluvaiks: need on lunastatavad ja juubeliaastal tagasiantavad.

Ja leviitide linnade, kodade kohta nende omandiks olevais
 linnades, kehtib see: leviitidel olgu igavene lunaõigus!

Kui keegi leviitidest ei lunasta müüdud koda linnas, kus on
 nende omand, siis tuleb see ometi loovutada juubeliaastal, sest kojad
 leviitide linnades on nende omandiks Iisraeli laste keskel.

Ja nende linnade ümbruse karjamaad ärgu müüdagu, sest see on
 nende igavene pärandus!

Kui su vend jääb kehvaks ja ta jõud väsib su kõrval, siis toeta
 teda, ta elagu su juures nagu võõras või majaline!

Sa ei tohi temalt võtta renti ega vahekasu, vaid karda oma
 Jumalat ja lase oma vennal elada enda juures!

Ära anna temale oma raha rendi peale ja ära anna oma toitu
 vahekasu eest!

Mina olen Issand, teie Jumal, kes tõi teid ära Egiptusemaalt, et
 anda teile Kaananimaa ja olla teile Jumalaks!

Kui su vend su kõrval jääb kehvaks ja müüb ennast sulle, siis sa
 ei tohi tema peale panna orjatööd,

vaid ta olgu su juures nagu palgaline, nagu majaline; ta teenigu
 sind kuni juubeliaastani!

Siis ta võib ära minna su juurest, tema ja ta lapsed koos
 temaga, et ta saaks tagasi oma suguvõsa juurde ja tuleks jälle oma
 isade maaomandile.

Sest nemad on minu sulased, keda ma tõin ära Egiptusemaalt; neid
 ei tohi müüa, nagu orje müüakse!

Sa ei tohi teda valitseda vägivallaga, vaid karda oma Jumalat!
Aga kes peavad saama sulle orjaks ja orjatariks, need ostke
 ümberkaudsete rahvaste hulgast orjaks ja orjatariks!

Nõndasamuti võite osta ka oma majaliste laste hulgast, kes
 elavad võõraina teie juures, samuti nende sugulaste hulgast, kes on
 teie juures, keda nad teie maal on sünnitanud; need saagu teie
 pärisomandiks,

need omandage oma laste jaoks pärast teid päritavaks omandiks;
 neile võite orjuse igaveseks peale panna, aga teie vendade, Iisraeli
 laste hulgas ärgu ükski valitsegu teise üle vägivallaga!

Kui su juures oleva võõra või majalise jõud hakkab kandma, aga
 su vend tema juures jääb kehvaks ja ta müüb ennast võõrale, kes su
 juures on majalisena või on võõra suguvõsa järeltulija,

siis jäägu temale pärast enese müümist lunaõigus: teda lunastagu
 üks ta vendadest,

või lunastagu teda ta lell või lellepoeg või keegi ta suguvõsa
 lähemaist veresugulastest, või kui ta jõud kannab, siis ta lunastagu
 ennast ise!

Ta arvestagu koos sellega, kes tema ostis, aega aastast, mil ta
 ennast temale müüs, kuni juubeliaastani, et ta müügiraha jaotuks
 aastate arvuga; tema juures olemist peetagu päevilise ajaks!

Kui veel palju aastaid on üle jäänud, siis ta maksku neile
 vastavalt oma lunahind tagasi rahast, mille eest ta osteti!

Aga kui juubeliaastani on vähe aastaid üle jäänud, siis
 arvestatagu temale ta maksta olev lunahind vastavalt ta oldud
 aastaile!

Ta olgu tema juures nagu päeviline aastast aastasse; sinu silma
 ees ta ei tohi tema üle vägivallaga valitseda!

Aga kui teda sel viisil ei lunastata, siis ta saagu
 juubeliaastal vabaks, tema ja ta lapsed koos temaga,

sest Iisraeli lapsed on minu sulased; minu sulased on need,
 keda ma tõin ära Egiptusemaalt. Mina olen Issand, teie Jumal!