Piibel.NET
Neljas Moosese raamat4. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
26Rahvast loetakse uuesti Pärast seda nuhtlust rääkis Issand Moosesega ja preester Aaroni
 poja Eleasariga, öeldes:

„Võtke arvele kogu Iisraeli laste koguduse pead,
 kahekümneaastased ja üle selle, kõik sõjakõlvulised nende perekondade
 kaupa Iisraelis!”

Ja Mooses ja preester Eleasar rääkisid nendega Moabi lagendikel
 Jordani ääres Jeeriko kohal, öeldes:

Kahekümneaastasi ja üle selle - nagu Issand oli Moosest
 käskinud - ja Egiptusemaalt tulnud Iisraeli lapsi oli:

Ruuben, Iisraeli esmasündinu; Ruubeni järeltulijad olid:
 Hanokist hanoklaste suguvõsa, Pallust pallulaste suguvõsa;

Hesronist hesronlaste suguvõsa, Karmist karmlaste suguvõsa.
Need olid ruubenlaste suguvõsad ja neist loetuid oli nelikümmend
 kolm tuhat seitsesada kolmkümmend.

Pallu poeg oli Eliab.
Eliabi pojad olid Nemuel, Daatan ja Abiram; need olid Daatan ja
 Abiram, kogudusest kutsutud mehed, kes riidlesid Moosesega ja
 Aaroniga Korahi jõugus, kui need riidlesid Issandaga

ja maa avas oma suu ja neelas nemad ja Korahi - siis kui see
 jõuk suri ja kakssada viiskümmend meest põles tules - ja nad said
 hoiatusmärgiks.

Aga Korahi pojad ei surnud.
Siimeoni järeltulijad olid oma suguvõsade kaupa: Nemuelist
 nemuellaste suguvõsa, Jaaminist jaaminlaste suguvõsa, Jaakinist
 jaakinlaste suguvõsa;

Serahist serahlaste suguvõsa, Saulist saullaste suguvõsa.
Need olid siimeonlaste suguvõsad - kakskümmend kaks tuhat kuussada.
Gaadi järeltulijad olid oma suguvõsade kaupa: Sefonist
 sefonlaste suguvõsa, Haggist haggilaste suguvõsa, Suunist suunlaste suguvõsa;

Osnist osnilaste suguvõsa, Eerist eerlaste suguvõsa;
Arodist arodlaste suguvõsa, Areelist areellaste suguvõsa.
Need olid Gaadi poegade suguvõsad; neist loetuid oli
 nelikümmend tuhat viissada.

Juuda pojad olid Eer ja Oonan, aga Eer ja Oonan surid Kaananimaal.
Ja need olid Juuda järeltulijad oma suguvõsade kaupa: Seelast
 seelalaste suguvõsa, Peretsist peretslaste suguvõsa, Serahist
 serahlaste suguvõsa.

Ja need olid Peretsi järeltulijad: Hesronist hesronlaste
 suguvõsa, Haamulist haamullaste suguvõsa.

Need olid Juuda suguvõsad; neist loetuid oli seitsekümmend kuus
 tuhat viissada.

Issaskari järeltulijad olid oma suguvõsade kaupa: Toolast
 toolalaste suguvõsa, Puuast puualaste suguvõsa;

Jaasubist jaasublaste suguvõsa, Simronist simronlaste suguvõsa.
Need olid Issaskari suguvõsad; neist loetuid oli kuuskümmend
 neli tuhat kolmsada.

Sebuloni järeltulijad olid oma suguvõsade kaupa: Seredist
 seredlaste suguvõsa, Eelonist eelonlaste suguvõsa, Jahleelist
 jahleellaste suguvõsa.

Need olid sebulonlaste suguvõsad; neist loetuid oli kuuskümmend
 tuhat viissada.

Joosepi pojad olid Manasse ja Efraim; oma suguvõsade kaupa
olid Manasse järeltulijad: Maakirist maakirlaste suguvõsa.
 Maakirile sündis Gilead; Gileadist on gileadlaste suguvõsa.

Need olid Gileadi järeltulijad: Jeserist jeserlaste suguvõsa,
 Heelekist heeleklaste suguvõsa;

Asrielist asriellaste suguvõsa, Sekemist sekemlaste suguvõsa;
Semidast semidlaste suguvõsa ja Heeferist heeferlaste suguvõsa.
Aga Selofhadil, Heeferi pojal, ei olnud poegi, vaid olid ainult
 tütred; ja Selofhadi tütarde nimed olid Mahla, Noa, Hogla, Milka ja Tirsa.

Need olid Manasse suguvõsad; neist loetuid oli viiskümmend kaks
 tuhat seitsesada.

Need olid Efraimi järeltulijad oma suguvõsade kaupa:
 Suutelahist suutelahlaste suguvõsa, Bekerist bekerlaste suguvõsa,
 Tahanist tahanlaste suguvõsa.

Need olid Suutelahi järeltulijad: Eeranist eeranlaste suguvõsa.
Need olid Efraimi poegade suguvõsad; neist loetuid oli
 kolmkümmend kaks tuhat viissada.

Benjamini järeltulijad olid oma suguvõsade kaupa: Belast
 belalaste suguvõsa, Asbelist asbellaste suguvõsa, Ahiramist
 ahiramlaste suguvõsa;

Suufamist suufamlaste suguvõsa, Huufamist huufamlaste suguvõsa.
Aga Bela pojad olid Ard ja Naaman: Ardist ardlaste suguvõsa,
 Naamanist naamanlaste suguvõsa.

Need olid Benjamini järeltulijad oma suguvõsade kaupa; neist
 loetuid oli nelikümmend viis tuhat kuussada.

Need olid Daani järeltulijad oma suguvõsade kaupa; Suuhamist
 suuhamlaste suguvõsa. Need olid Daani suguvõsad oma suguvõsade kaupa.

Kõiki suuhamlaste suguvõsadest loetuid oli kuuskümmend neli
 tuhat nelisada.

Aaseri järeltulijad olid oma suguvõsade kaupa: Jimnast
 jimnalaste suguvõsa, Jisvist jisvilaste suguvõsa, Berijast berijalaste
 suguvõsa.

Berija järeltulijad olid: Heberist heberlaste suguvõsa,
 Malkielist malkiellaste suguvõsa.

Ja Aaseri tütre nimi oli Saarah.
Need olid Aaseri järeltulijate suguvõsad; neist loetuid oli
 viiskümmend kolm tuhat nelisada.

Naftali järeltulijad olid oma suguvõsade kaupa: Jahselist
 jahsellaste suguvõsa, Guunist guunlaste suguvõsa;

Jeeserist jeeserlaste suguvõsa, Sillemist sillemlaste suguvõsa.
Need olid Naftali suguvõsad oma suguvõsade kaupa; neist loetuid
 oli nelikümmend viis tuhat nelisada.

Neid, keda Iisraeli lastest loeti, oli kuussada üks tuhat
 seitsesada kolmkümmend.

Maa jaotatakse liisu läbi Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Maa jaotatagu neile pärisosaks vastavalt nimede arvule:
suuremale suguharule anna pärisosaks rohkem ja väiksemale
 vähem; igaühele antagu ta pärisosa vastavalt ta loetuile!

Aga maa jaotatagu liisu läbi; nad saagu oma pärisosad oma
 vanemate suguharude nimede järgi!

Pärisosa jaotatagu nende vahel liisu läbi, olgu neid palju või
 pisut!”

Leevi suguharu loetakse ära Ja need olid leviitidest loetud oma suguvõsade kaupa:
 Geersonist geersonlaste suguvõsa, Kehatist kehatlaste suguvõsa,
 Merarist merarlased.

Need oli leviitide suguvõsad: libnilaste suguvõsa, hebronlaste
 suguvõsa, mahlilaste suguvõsa, muusilaste suguvõsa, korahlaste
 suguvõsa. Ja Kehatile oli sündinud Amram.

Ja Amrami naise nimi oli Jookebed, Leevi tütar, kes Leevile oli
 sündinud Egiptuses, ja too tõi Amramile ilmale Aaroni ja Moosese ja
 nende õe Mirjami.

Ja Aaronile sündisid Naadab, Abihu, Eleasar ja Iitamar.
Aga Naadab ja Abihu surid, kui nad viisid võõra tule Issanda ette.
Ja neist oli loetuid kakskümmend kolm tuhat, kõik meesterahvad
 ühe kuu vanustest ja üle selle, sest neid ei olnud loetud Iisraeli
 laste hulka, kuna neile ei olnud antud pärisosa Iisraeli laste seas.

Kaaleb ja Joosua elavad kauem kui teised Need olid ära loetud Moosese ja preester Eleasari poolt, kui
 nad lugesid Iisraeli lapsi Moabi lagendikel Jordani ääres Jeeriko kohal.

Nende seas ei olnud kedagi, kes oleks olnud ära loetud Moosese
 ja preester Aaroni poolt, kui nad Iisraeli lapsi lugesid Siinai kõrbes,

sest Issand oli neile öelnud, et nad peavad surema kõrbes;
 seepärast ei olnud neist enam alles kedagi peale Kaalebi, Jefunne
 poja, ja Joosua, Nuuni poja.