Piibel.NET
Kolmas Moosese raamat3. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
5Patuohvrid Kui keegi teeb pattu sellega, et ta kuuleb avalikku needmist ja
 on tunnistajaks, olles seda ise näinud või muidu saanud teada, aga ei
 teata sellest, siis ta kannab oma patusüüd;

või kui keegi puudutab mõnda roojast asja, olgu see roojase
 metslooma raibe või roojase karilooma raibe või roojase roomaja raibe,
 ilma et ta oleks sellest teadlik, siis on ta saanud roojaseks ja süüdlaseks;

või kui ta puudutab inimese rooja, ükskõik missugust rooja, mis
 teeb roojaseks, ja ei ole sellest teadlik, aga pärast saab
 teadlikuks, siis ta jääb süüdlaseks;

või kui keegi vannub mõtlematult, suuga lobisedes, kurjaks või
 heaks, nagu inimene iganes võib mõtlematult vanduda, aga pärast saab
 teadlikuks ja jääb süüdlaseks mõnes neist asjust:

kui ta siis jääb süüdlaseks mõnes neist asjust, siis ta peab
 tunnistama, millega ta on pattu teinud!

Ja ta peab tooma Issandale hüvituseks oma patu pärast, mida ta on
 teinud, ühe emase looma, utetalle või kitse,
 patuohvriks; ja preester toimetagu tema eest lepitust ta patu pärast!

Aga kui ta jõud ei luba tuua lammastest või kitsedest, siis ta toogu
 Issandale süüohvriks selle eest, millega ta on pattu teinud, kaks
 turteltuvi või kaks muud tuvi: üks patuohvriks ja teine
 põletusohvriks!

Ta viigu need preestrile, kes peab esimesena ohverdama
 patuohvriks määratu: ta näpistagu pea ära kukla tagant, jättes aga
 küljest eraldamata,

ja tilgutagu patuohvri verd altari seina peale; ülejäänud
 veri aga pigistatagu altari aluse kõrvale; see on patuohver!

Siis ta valmistagu teine seatud viisil põletusohvriks! Kui
 preester nõnda on tema eest lepitust toimetanud ta patu pärast, mida
 ta on teinud, siis antakse temale andeks.

Aga kui ta jõud ei luba kahte turteltuvi või kahte muud tuvi, siis
 ta toogu ohvrianniks oma patu eest kaks toopi peent jahu patuohvriks;
 aga ta ärgu valagu selle peale õli ja ärgu pangu sinna viirukit, sest
 see on patuohver!

Ta viigu see preestrile ja preester võtku sellest kamalutäis
 mälestusohvriks ning süüdaku altaril põlema Issanda tuleohvri peal;
 see on patuohver!

Kui preester on tema eest lepitust teinud ta patu pärast, mida ta
 mõnes neist asjust on teinud, siis antakse temale andeks. Ja
 preestrile kuulugu seesama osa mis roaohvristki!”

Süüohvrid Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Kui keegi ei ole hoolas ja kogemata patustab Issanda pühade
 asjade vastu, siis ta peab enese hüvituseks tooma Issandale ühe veatu
 jäära oma karjast sinu hindamise kohaselt mõne hõbeseekli
 väärtuses, püha seekli järgi, kui süüohvri.

Ja mis ta pühadest asjadest on kõrvaldanud, selle ta peab tasuma
 ja lisama sellele veel viiendiku ning andma preestrile! Kui preester
 tema eest on lepitust toimetanud süüohvri jääraga, siis ta saab andeks.

Ja kui keegi patustab ning teeb, ilma et ta sellest teadlik
 oleks, mõne Issanda käsu vastu midagi, mida ei tohi teha, siis ta jääb ometi
 süüdlaseks ja kannab oma patusüüd:

ta toogu üks veatu jäär oma karjast sinu hindamise kohaselt
 preestri kätte! Kui preester on tema eest lepitust toimetanud ta
 eksimuse pärast, mis ta on teinud, ilma et ta ise oleks teadlik
 olnud, siis antakse temale andeks.

See on süüohver: ta on ju ikkagi saanud süüdlaseks Issanda
 ees.”

Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Kui keegi pattu teeb ega ole ustav Issandale ja salgab oma
 ligimese ees hoiule antud või tema kätte usaldatud asja, või mis ta
 ise on riisunud või vägivaldselt nõudnud oma ligimeselt,

või kui ta on leidnud kaotatud asja, aga salgab seda, või vannub
 valet ükskõik missuguses asjas, milles inimene iganes võib pattu teha:

siis see, kes on pattu teinud ja on saanud süüdlaseks, peab
 tagasi andma riisutud asja, mille ta on riisunud, või vägivaldselt
 nõutud asja, mille ta on vägivaldselt nõudnud, või hoiule antud asja,
 mis temale on hoida antud, või kaotatud asja, mille ta on leidnud,

või kõik selle, mille pärast ta on valet vandunud - ta peab
 tasuma täies ulatuses ja lisama sellele veel viiendiku! Ta tasugu oma
 süüohvri päeval omanikule

ja viigu enese hüvituseks Issandale üks veatu jäär oma karjast
 sinu hindamise järgi preestri kätte kui süüohver!

Ja kui preester nõnda on tema eest lepitust toimetanud Issanda
 ees, siis antakse temale andeks kõiges, mis ta tegi, milles ta sai
 süüdlaseks.”