Piibel.NET
Teine Moosese raamat2. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
6Moosese palve Ja Issand ütles Moosesele: „Nüüd sa saad näha, mida ma vaaraole
 teen; sest vägeva käe sunnil ta laseb nad minna ja vägeva käe sunnil
 ta ajab nad ära oma maalt.”

Mooses saab uue tõotuse ja käsu Ja Jumal rääkis Moosesega ning ütles temale: „Mina olen
 Issand.

Mina olen ennast ilmutanud Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile
 Kõigeväelise Jumalana, aga oma nime Jahve ei ole ma neile
 teatavaks teinud.

Mina olen nendega teinud ka oma lepingu, et ma annan neile
 Kaananimaa, nende rännakute maa, kus nad on võõrana elanud.

Mina olen ka kuulnud Iisraeli laste ägamist, et egiptlased neid
 orjastavad, ja ma olen mõelnud oma lepingule.

Seepärast ütle Iisraeli lastele: Mina olen Issand ja mina viin
 teid ära egiptlaste teoorjuse alt; ma päästan teid nende orjatööst ja
 lunastan teid oma väljasirutatud käsivarrega ning suurte kohtupidamistega.

Mina võtan teid enesele rahvaks ja olen teile Jumalaks, ja teie
 peate tundma, et mina olen Issand, teie Jumal, kes teid viib välja
 egiptlaste teoorjusest.

Mina viin teid sellele maale, mille pärast ma oma käe üles
 tõstsin, et ma annan selle Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile.
 Mina annan selle teie omandiks, mina, Issand.”

Ja Mooses rääkis nõnda Iisraeli lastele, aga nemad ei kuulanud
 Moosest rõhutud meeleolu ja ränga orjuse tõttu.

Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Mine ütle vaaraole, Egiptuse kuningale, et ta laseks Iisraeli
 lapsed oma maalt ära minna!”

Aga Mooses rääkis Issanda ees, öeldes: „Vaata, Iisraeli lapsed ei
 kuula mind, kuidas siis vaarao mind kuulda võtab? Mina olen ju
 huultelt ümberlõikamata.”

Aga Issand rääkis Moosesega ja Aaroniga ning andis neile käsu minna
 Iisraeli laste ja vaarao, Egiptuse kuninga juurde, et viia Iisraeli
 lapsed Egiptusemaalt välja.

Moosese ja Aaroni järglased (Leevi suguharu) Need olid nende perekondade peamehed: Ruubeni, Iisraeli
 esmasündinu pojad olid: Hanok, Pallu, Hesron ja Karmi; need olid
 Ruubeni suguvõsad.

Siimeoni pojad olid Jemuel, Jaamin, Ohad, Jaakin, Sohar ja Saul,
 kaananlanna poeg; need olid Siimeoni suguvõsad.

Need olid Leevi poegade nimed nende sünnijärgluses: Geerson,
 Kehat ja Merari; ja Leevi eluaastaid oli sada kolmkümmend seitse aastat.

Geersoni pojad olid Libni ja Simei oma suguvõsade kaupa.
Kehati pojad olid Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel; ja Kehati
 eluaastaid oli sada kolmkümmend kolm aastat.

Merari pojad olid Mahli ja Muusi; need olid Leevi suguvõsad oma
 sünnijärgluses.

Amram võttis enesele naiseks Jookebedi, oma isa õe, ja see tõi
 temale ilmale Aaroni ja Moosese; ja Amrami eluaastaid oli sada
 kolmkümmend seitse aastat.

Jishari pojad olid Korah, Nefeg ja Sikri.
Ussieli pojad olid Miisael, Elsafan ja Sitri.
Aaron võttis Eliseba, Amminadabi tütre, Nahsoni õe, enesele
 naiseks, ja see tõi temale ilmale Naadabi, Abihu, Eleasari ja Iitamari.

Korahi pojad olid Assir, Elkana ja Abiasaf; need olid korahlaste
 suguvõsad.

Eleasar, Aaroni poeg, võttis enesele naise Puutieli tütreist, ja
 see tõi temale ilmale Piinehasi; need olid leviitide perekondade
 peamehed nende suguvõsade kaupa.

Need olid Aaron ja Mooses, kellele Issand ütles: „Viige Iisraeli
 lapsed nende väehulkade kaupa Egiptusemaalt välja!”

Nemad olid, kes rääkisid vaaraoga, Egiptuse kuningaga, et
 Iisraeli lapsi Egiptusest välja viia - Mooses ja Aaron.

Jumal annab ülesande Moosesele ja Aaronile Sel päeval, mil Issand rääkis Moosesega Egiptusemaal,
Issand rääkis Moosesele, öeldes: „Mina olen Issand! Räägi
 vaaraole, Egiptuse kuningale kõike, mis ma sulle räägin!”

Ja Mooses ütles Issanda ees: „Vaata, ma olen huultelt
 ümberlõikamata. Kuidas siis vaarao mind kuulda võtaks?”