Piibel.NET
Markuse evangeeliumMarkuse
 
Eestikeelne Piibel 1997
3Jeesus parandab hingamispäeval Ja Jeesus läks taas sünagoogi. Ja seal oli inimene, kellel
 oli kuivanud käsi.

Ja Jeesust varitseti, kas ta peaks tervendama
 hingamispäeval, et saaks tema peale kaevata.

Ja tema ütles inimesele, kellel oli kuivanud käsi: „Tõuse meie
 keskele püsti!”

Ja ta ütles neile: „Kas hingamispäeval tohib teha head või
 halba, hinge päästa või tappa?” Aga nemad jäid vait.

Ja vaadates neid vihaga ja tundes meelehärmi nende südamekanguse
 pärast, ütles Jeesus inimesele: „Siruta käsi!” Ja too
 sirutas, ja ta käsi sai jälle terveks.

Ja variserid läksid kohe välja ning langetasid koos
 Heroodese meestega Jeesuse kohta otsuse, et ta tuleb hukata.

Rahvas koguneb Jeesuse ümber Ja Jeesus läks koos oma jüngritega eemale järve poole. Ja talle
 järgnes suur rahvahulk Galileast ja Juudamaalt

ja Jeruusalemmast ja Idumeast ja sealtpoolt Jordanit ja
 Tüürose ja Siidoni ümbrusest - suur rahvahulk tuli ta juurde,
 kui saadi kuulda, mida kõike Jeesus teeb.

Ja ta ütles oma jüngritele, et talle hoitaks väike paat valmis rahvahulga
 pärast, et see tema peale ei tungiks,

sest ta tegi terveks paljusid, nii et tema peale rõhusid kõik
 need, keda vaevas mingi häda, püüdes teda puudutada.

Ja rüvedad vaimud, kui nad nägid Jeesust, langesid
 ta ette maha ja kisendasid: „Sina oled Jumala Poeg!”

Ja ta hoiatas neid kõvasti, et nad ei teeks teda tuntuks.
Jeesus valib kaksteist apostlit Ja Jeesus läks üles mägedesse ja kutsus enese juurde,
 keda ta ise tahtis, ja need tulid tema juurde.

Ja ta seadis kaksteist, keda ta ka nimetas
 apostliteks, et need oleksid temaga ja et ta võiks nad läkitada
 kuulutama

ja et neil oleks meelevald kurje vaime välja ajada.
Ja ta seadis need kaksteist: Siimona, ja pani talle
 nimeks Peetrus,

ja Jaakobuse, Sebedeuse poja, ning Jaakobuse venna
 Johannese, ja pani neile nimeks Boanerges, see on Kõuepojad,

ja Andrease ja Filippuse ja Bartolomeuse ja Matteuse ja
 Tooma ja Jaakobuse, Alfeuse poja, ja Taddeuse ja Siimon
 Kananaiose

ja Juudas Iskarioti, kes tema ära andis.
Jeesust süüdistatakse koostöös Peltsebuliga Ja Jeesus tuli koju ja taas kogunes rahvahulk, nii et
 nad ei saanud leibagi süüa.

Ja seda kuuldes tulid ta omaksed teda kinni võtma, sest
 räägiti, et ta on arust ära.

Ent kirjatundjad, kes olid tulnud Jeruusalemmast,
 ütlesid: „Temas on Peltsebul!” ja „Ta ajab kurje vaime välja
 kurjade vaimude ülema abil!”

Ja Jeesus kutsus nad enese juurde ja rääkis neile mõistu:
 „Kuidas saab saatan ajada välja saatanat?

Ja kui kuningriik on omavahelises riius lõhenenud,
 siis ei saa see kuningriik püsida.

Ja kui pere on omavahelises riius lõhenenud, siis
 ei saa see pere püsida.

Ja kui saatan tõuseb iseenese vastu ja on lõhenenud, siis
 ei saa ta püsida, vaid tal on lõpp käes.

Ometi, keegi ei saa minna vägimehe majja ta asju röövima,
 kui ta esmalt ei köida vägimeest kinni, ja alles siis saab ta tema
 maja röövida.

Tõesti, ma ütlen teile, inimlastele antakse andeks kõik
 patud ja pühaduseteotused, kuidas nad iganes ka oleksid
 teotanud,

kes aga peaks teotama Püha Vaimu, sellele ei ole
 andeksandmist iialgi, vaid ta on süüdi igaveses patus!”

Nad ju ütlesid: „Tal on rüve vaim!”
Tõeline sugulus Siis tulid Jeesuse ema ja ta vennad, ja väljas
 seistes lasksid nad teda kutsuda.

Ja rahvahulk istus Jeesuse ümber, kui talle öeldi:
 „Vaata, su ema ja su vennad ja su õed otsivad sind väljas.”

Ent Jeesus vastas neile: „Kes on mu ema ja vennad?”
Ja silmitsedes neid, kes istusid ringis ta ümber,
 ütles ta: „Ennäe, mu ema ja mu vennad!

Sest kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on mu vend
 ja õde ja ema.”