Piibel.NET
Markuse evangeeliumMarkuse
 
Eestikeelne Piibel 1997
14Vandenõu Jeesuse tapmiseks Aga kahe päeva pärast oli paasa- ja hapnemata leibade püha
 ning ülempreestrid ja kirjatundjad pidasid aru, kuidas Jeesust
 kavalusega kinni võtta ja tappa,

sest nad ütlesid: „Teda ei tohi kinni võtta pühade ajal,
 sest muidu hakkab rahvas mässama.”

Jeesust salvitakse Ja Jeesus oli Betaanias pidalitõbise Siimona majas. Kui ta
 istus lauas, tuli naine, kellel oli alabasternõu ehtsa ja kalli
 nardisalviga. Ta murdis alabasternõu katki ja valas salvi
 Jeesuse pea peale.

Aga seal olid mõned, kes nurisesid õige pahase meelega
 omavahel: „Milleks see salvi raiskamine?

Selle salvi oleks võinud ju müüa rohkem kui kolmesaja
 teenari eest ja raha anda vaestele.” Ja nad tõrelesid naisega.

Aga Jeesus ütles: „Jätke ta rahule! Miks te tülitate teda?
 Ta on teinud mulle kauni teo.

Vaeseid on teie juures ju alati, ning kui te tahate, võite
 teha neile head - mind aga ei ole teil alati.

Ta on teinud, mis ta võis: ta on ette salvinud mu ihu
 matmiseks.

Aga tõesti, ma ütlen teile, kus iganes kogu maailmas
 evangeeliumi kuulutatakse, kõneldakse ka tema mälestuseks sellest,
 mida ta on teinud.”

Juudas reedab Jeesuse Aga Juudas Iskariot, üks neist kaheteistkümnest, läks
 ülempreestrite juurde, et teda neile reeta.

Aga seda kuuldes said need rõõmsaks ja tõotasid anda
 talle raha. Ja tema otsis võimalust, kuidas Jeesust parajal ajal
 ära anda.

Jeesuse viimne paasasöömaaeg Ja hapnemata leibade püha esimesel päeval, kui paasatalle
 tapetakse, ütlesid Jeesuse jüngrid talle: „Kuhu sa tahad, et me
 läheme ja valmistame, et sa võiksid süüa paasat?”

Ja ta läkitas kaks oma jüngrit ja ütles neile: „Minge
 linna ja te kohtate veekruusi kandvat inimest. Minge temaga
 kaasa

ja kuhu tahes ta ka sisse astuks, ütelge majaperemehele:
 „Õpetaja ütleb: Kus on mu võõrastetuba, kus ma võiksin süüa
 paasat koos oma jüngritega?”

Ja tema näitab teile suurt vaipadega kaetud ning valmisseatud
 ülemist tuba, ja seal valmistage meile söömaaeg!”

Ja jüngrid läksid ära ja tulid linna ning leidsid kõik nii
 olevat,
 nagu Jeesus neile oli öelnud. Ja nad valmistasid paasasöömaaja.

Ja õhtul tuli Jeesus nende kaheteistkümnega.
Kui nad lauas istusid ja sõid, ütles Jeesus: „Tõesti, ma
 ütlen teile, üks teie seast, kes on minuga koos söömas, annab
 mu ära.”

Nad jäid nukraks ja hakkasid üksteise järel talle
 ütlema: „Ega ometi mina?”

Aga Jeesus ütles neile: „Üks teist kaheteistkümnest, kes
 sööb minuga samast kausist.

Jah, Inimese Poeg läheb küll ära, nii nagu temast on
 kirjutatud, aga häda sellele inimesele, kes Inimese Poja ära
 annab! Sellele inimesele oleks parem, kui ta poleks
 sündinud.”

Ja kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas, murdis ja
 andis neile ning ütles: „Võtke! See on minu ihu.”

Ja ta võttis karika, tänas ja andis selle neile, ja nad
 kõik jõid sellest.

Ja ta ütles neile: „See on minu lepinguveri, mis valatakse
 paljude eest.

Tõesti, ma ütlen teile, mina ei joo enam viinapuu
 viljast kuni selle päevani, mil ma joon uut Jumala
 riigis.”

Jeesus kuulutab ette, et jüngrid jätavad ta maha Ja kui nad olid laulnud kiituslaulu, läksid nad välja
 Õlimäele.

Ja Jeesus ütles neile: „Teie kõik taganete minust, sest
 kirjutatud on:
 Ma löön karjast, ja lambad pillutatakse laiali.


  Kuid pärast minu ülesäratamist lähen ma teie eele
 Galileasse.”

Aga Peetrus vastas talle: „Kui ka kõik taganevad, siis
 mina küll mitte!”

Ja Jeesus ütles talle: „Tõesti, ma ütlen sulle, täna,
 selsamal ööl, enne kui kukk kaks korda laulab, salgad sina mu
 kolm korda ära.”

Aga tema ütles eriti kindlalt: „Kui ma ka peaksin koos
 sinuga surema, mina ei salga sind mitte!” Nõndasamuti
 ütlesid ka kõik teised.

Jeesus palvetab Ketsemanis Ja nad tulid paika, mille nimi on Ketsemani. Ja Jeesus
 ütles oma jüngritele: „Istuge siin, seni kui ma olen
 palvetanud!”

Ja ta võttis enesega Peetruse ja Jaakobuse ja Johannese
 ning muutus kurvaks ja tundis ahastust.

Ja Jeesus ütles neile: „Mu hing on väga kurb surmani.
 Jääge siia ja valvake!”

Ja ta läks pisut eemale, langes maa peale ja
 palvetas, et kui on võimalik, see tund läheks temast mööda.

Ja ta ütles: „Abba, Isa! Sinul on kõik võimalik! Vii see
 karikas minust mööda! Kuid ärgu sündigu see, mida mina tahan,
 vaid see, mida sina tahad!”

Ja ta tuli ja leidis jüngrid magamas ning ütles Peetrusele:
 „Kas sa magad, Siimon? Kas sa ei jaksa ühtainustki tundi
 valvata?

Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse! Vaim on
 küll valmis, aga liha on nõder.”

Ja ta läks taas ära ja palvetas, lausudes need sõnad.
Ja kui Jeesus tuli tagasi, leidis ta jüngrid taas
 magamas, sest nende silmad olid rasked unest ja nad ei teadnud,
 mida talle vastata.

Ja ta tuli kolmandat korda ja ütles neile: „Teie muudkui
 magate ja puhkate! Küllalt! Tund on tulnud, vaata, Inimese Poeg
 antakse patuste kätte!

Tõuske üles, läki! Ennäe, mu äraandja on lähedal!”
Jeesus vangistatakse Ja otsekohe, kui Jeesus alles rääkis, saabuski Juudas, üks
 neist kaheteistkümnest, ja koos temaga mõõkade ja
 nuiadega meeste salk ülempreestrite ja kirjatundjate ja vanemate poolt.

Aga tema äraandja oli andnud neile leppemärgi: „See,
 kellele ma annan suud, ongi tema. Tema võtke kinni ja viige
 valve all ära!”

Ja Juudas tuli ja astus kohe Jeesuse juurde ja ütles:
 „Rabi!” ja andis talle suud.

Aga nemad panid käed tema külge ja võtsid ta kinni.
Ent üks juuresolijaist tõmbas mõõga ja lõi
 ülempreestri sulast ning raius ta kõrva ära.

Ja Jeesus hakkas neile rääkima: „Kas te olete nagu teeröövli
 kallale tulnud mõõkade ja nuiadega mind kinni võtma?

Ma olen olnud päevast päeva teie juures pühakojas õpetamas, ja
 teie ei ole mind kinni võtnud! Kuid kirjad peavad täide
 minema!”

Ja kõik põgenesid, jättes ta maha.
Ja Jeesusele järgnes keegi nooruk, kes oli särgiväel.
Ja nad püüdsid teda kinni võtta, aga tema jättis linase
 särgi ja põgenes alasti.

Suurkohus kuulab Jeesust üle Ja nad viisid Jeesuse ülempreestri ette. Ja kõik
 ülempreestrid ja vanemad ja kirjatundjad tulid kokku.

Ja Peetrus järgnes talle eemalt ülempreestri õueni.
 Ja ta istus koos sulastega ja soojendas ennast tule
 paistel.

Aga ülempreestrid ja terve Suurkohus otsisid tunnistust
 Jeesuse surmamiseks, kuid ei leidnud,

sest paljud tunnistasid küll valet tema peale, aga nende
 tunnistused ei läinud kokku.

Siis tõusid püsti mõned, kes esitasid tema peale
 valetunnistuse:

„Me oleme kuulnud teda ütlemas: „Mina lammutan selle
 kätega tehtud templi ja ehitan kolme päevaga teise, mis ei ole
 kätega tehtud.””

Aga nõndagi ei läinud nende tunnistus kokku.
Ja ülempreester, tõustes keskele püsti, küsis Jeesuselt:
 „Kas sa ei vasta midagi selle kohta, mida need sinu vastu
 tunnistavad?”

Aga tema vaikis ega vastanud midagi. Taas küsis temalt
 ülempreester: „Kas sina oled Messias, Kiidetava Poeg?”

Aga Jeesus ütles: „Mina olen see, ja te näete Inimese Poja
 istuvat Väe paremal käel ja tulevat taeva pilvedega.”

Aga ülempreester käristas oma rõivad lõhki ja ütles: „Mis
 tunnistajaid meil veel vaja on!

Te olete ise kuulnud pühaduseteotust. Mis te
 arvate?” Aga nemad kõik otsustasid, et tal on surmasüü.

Ja mõned hakkasid sülitama Jeesuse peale ja katma ta palet
 ja peksma teda rusikatega ning ütlema talle: „Ütle prohveti
 kombel, kes see oli!” Ja teenrid jagasid talle kepihoope.

Peetrus salgab Jeesuse Ja kui Peetrus oli all õues, tuli üks ülempreestri
 teenijatüdruk

ja, nähes Peetrust ennast soojendamas, ütles tema otsa
 vaadates: „Ka sina olid selle Naatsaretlase Jeesusega.”

Aga tema salgas: „Ma ei mõista ega saa aru, mida sa
 kõneled!” Ja ta läks sealt välja eesõue.

Ja nähes teda seal, hakkas sama teenijatüdruk jälle ütlema
 juuresseisjatele, et see on üks nende seast.

Aga Peetrus salgas taas. Ja üsna varsti ütles üks
 juuresseisjaid taas Peetrusele: „Tõesti, sina oled nende seast,
 sinagi oled ju galilealane!”

Tema hakkas aga sajatama ja vanduma: „Ma ei tunne
 seda inimest, kellest teie räägite!”

Ja kohe laulis kukk teist korda. Ja Peetrusele tuli meelde
 lause, mis Jeesus oli talle öelnud: „Enne kui kukk kaks korda
 laulab, salgad sina mu kolm korda ära!” Ja ta puhkes nutma.