Piibel.NET
JoosuaJoosua
 
Eestikeelne Piibel 1997
15Juuda suguharu maa-ala Ja juudalaste suguharule langes liisk suguvõsade kaupa
 Edomi maa piiri äärde, lõunapoolne tipp Siini kõrbes Negebi poole.

Maa-ala lõunapoolne piir algab Soolamere äärest, lahest, mis
 ulatub lõunasse,

ja suundub lõuna poole Skorpionide tõusuteeni, kulgeb Siini
 ja tõuseb lõuna poolt Kaades-Barneat, kulgeb Hesronisse ja
 tõuseb Addarisse ning pöördub Karka poole;

siis kulgeb see Asmonasse ja jõuab välja Egiptuseojani; ja
 piiri lõpp suubub merre: see olgu teile lõunapoolseks piiriks.

Idapoolseks piiriks on Soolameri kuni Jordani suudmeni.
 Põhjakaares algab piir mere lahest Jordani suudmes;

ja piir tõuseb Beet-Hoglasse ja kulgeb põhja pool
 Beet-Arabat; siis tõuseb piir Ruubeni poja Bohani kivini;

ja piir tõuseb Aakori orust Debirisse ning pöördub põhja,
 Gilgali poole, mis on vastu lõuna pool oja olevat Adummimi
 tõusu; siis kulgeb piir Een-Semesi veteni ja selle lõpp on
 Een-Rogelis.

Siis tõuseb piir Ben-Hinnomi orgu lõuna pool jebuuslaste
 nõlvakut, see on Jeruusalemma; siis tõuseb see mäetippu, mis on
 vastu Hinnomi orgu lääne pool Refaimi, oru põhjaservas.

Mäetipust pöördub piir Neftoahi vete allikani ja jõuab
 Efroni mäestiku linnade juurde; siis pöördub piir Baalasse, see
 on Kirjat-Jearimi.

Baalast pöördub piir lääne poole Seiri mäeni, kulgeb põhja
 pool Jearimi mäenõlvakut, see on Kesaloni, laskub alla
 Beet-Semesisse ja läheb läbi Timna.

Siis suundub piir Ekroni nõlvakule põhja pool; edasi
 pöördub piir Sikkeroni, läheb üle Baala mäe ja jõuab
 Jabneeli; siis suubub selle lõpp merre.

Läänepoolseks piiriks on suur meri ja selle rannik. See oli
 juudalaste maa-ala nende suguvõsade jaoks.

Kaaleb vallutab Hebroni ja Debiri Aga Kaalebile, Jefunne pojale, anti osa juudalaste keskel,
 Issanda poolt Joosuale antud käsu kohaselt: Anaki isa Arba linn,
 see on Hebron.

Ja Kaaleb ajas sealt ära kolm anaklast, Anaki järeltulijad
 Seesai, Ahimani ja Talmai.

Sealt läks ta üles Debiri elanike vastu; Debiri nimi oli
 muiste Kirjat-Seefer.

Ja Kaaleb ütles: „Kes Kirjat-Seeferit lööb ja selle
 vallutab, sellele ma annan naiseks oma tütre Aksa.”

Kui Otniel, Kaalebi venna Kenase poeg, selle vallutas,
 siis andis ta temale naiseks oma tütre Aksa.

Ja kui Aksa tuli, siis kehutas Otniel teda oma isalt põldu
 nõudma. Kui Aksa eesli seljast maha hüppas, küsis Kaaleb temalt:
 „Mida sa soovid?”

Ja ta vastas: „Anna mulle üks kingitus! Et sa mind oled
 andnud kuivale maale, siis anna mulle ka veeallikaid!” Ja ta
 andis temale ülemised allikad ja alumised allikad.

Juuda suguharu linnad See on juudalaste pärisosa nende suguvõsade kaupa:
linnad olid, alates juudalaste suguharu servast Edomi piiri
 ääres lõunas: Kabseel, Eeder, Jaagur,

Kiina, Diimona, Adada,
Kedes, Haasor, Jitnan,
Siif, Telem, Bealot,
Haasor-Hadatta, Kerijot-Hesron, see on Haasor,
Amam, Sema, Moolada,
Hasar-Gadda, Hesmon, Beet-Pelet,
Hasar-Suual, Beer-Seba ja selle tütarlinnad,
Baala, Ijjim, Esem,
Eltolad, Kesil, Horma,
Siklag, Madmanna, Sansanna,
Lebaot, Silhim, Ain ja Rimmon - kokku kakskümmend
 üheksa linna ja nende külad.

Madalikul: Estaol, Sora, Asna,
Saanoah, Een-Gannim, Tappuah, Eenam,
Jarmut, Adullam, Sooko, Aseka,
Saaraim, Aditaim, Gedera ja Gederotaim - neliteist linna
 ja nende külad;

Senan, Hadasa, Migdal-Gaad,
Dilan, Mispe, Jokteel,
Laakis, Boskat, Eglon,
Kabbon, Lahmas, Kitlis,
Gederot, Beet-Daagon, Naama ja Makkeda - kuusteist linna
 ja nende külad;

Libna, Eter, Aasan,
Jiftah, Asna, Nesib,
Keila, Aksib ja Maaresa - üheksa linna ja nende külad;
Ekron, selle tütarlinnad ja külad;
Ekronist alates mere poole kõik, mis on Asdodi kõrval, ja
 nende külad.

Asdod, selle tütarlinnad ja külad; Assa, selle tütarlinnad
 ja külad kuni Egiptuseojani. Ja piiriks on suur meri.

Mäestikus: Saamir, Jattir, Sooko,
Danna, Kirjat-Sanna, see on Debir,
Anab, Estemo, Aanim,
Goosen, Holon ja Gilo - üksteist linna ja nende külad;
Arab, Duuma, Esan,
Jaanum, Beet-Tappuah, Afeka,
Humta, Kirjat-Arba, see on Hebron, ja Siior - üheksa
 linna ja nende külad;

Maon, Karmel, Siif, Jutta,
Jisreel, Jokdeam, Saanoah,
Kain, Gibea ja Timna - kümme linna ja nende külad;
Halhul, Beet-Suur, Gedoor,
Maarat, Beet-Anot ja Eltekon - kuus linna ja nende külad;
Kirjat-Baal, see on Kirjat-Jearim, ja Rabba - kaks linna
 ja nende külad.

Kõrbes: Beet-Araba, Middin, Sekaka,
Nibsan, Iir-Melah ja Een-Gedi - kuus linna ja nende
 külad.

Aga jebuuslasi, kes elasid Jeruusalemmas, ei suutnud juudalased
 ära ajada, ja nõnda elavad jebuuslased koos juudalastega
 Jeruusalemmas kuni tänapäevani.