Piibel.NET
Pauluse kiri efeslasteleEfesose
 
Eestikeelne Piibel 1997
1Tervitus Paulus, Jumala tahtmisel Kristuse Jeesuse apostel - pühadele,
 kes on Efesoses, ja usklikele Kristuses Jeesuses:

Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt
 Kristuselt!

Hümn Kristuse ülistuseks Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses;
nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses,
meid ette määrates lapseõiguse osalisteks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise heameelt mööda,
tema armu kirkuse kiituseks, mille ta meile on kinkinud selles Armastatus.
Temas on meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste andekssaamine tema armu rikkust mööda,
millega ta meid on ülirikkalikuks teinud kõiges tarkuses ja arukuses,
tema on teatanud meile oma tahtmise saladuse oma hea nõu kohaselt, mille ta Kristuses oli kavandanud
aegade täiuse korraldamiseks, et Kristuses võtta kokku kõik, mis on taevas ja mis on maa peal.
Temas oleme ka meie saanud liisuosa ettemääratult kõiges toimivat kavandamist mööda tema tahtmise nõu järgi,
et me oleksime tema kirkuse kiituseks, kes me varem oleme lootnud Kristusele.
Temas olete ka teie sellest ajast peale, mil te saite kuulda tõe sõna, oma pääste evangeeliumi; ja kelles teiegi, saanud usklikuks, olete kinnitatud tõotatud Püha Vaimu pitseriga; selle Vaimu,
kes on meie pärandi tagatis omandi lunastamiseni - tema kirkuse kiituseks.
Palve usulise tarkuse saamiseks Seepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust Issandasse
 Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu,

ei lakka tänamast teie eest, teid oma palvetes meenutades,
et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile
 annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel,

valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline
 lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus
 pühade sees

ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume
 tema tugevuse jõu mõjul.

See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas
 surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas,

kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja
 ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid
 ka tulevasel ajastul,

ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade
 üle peaks kogudusele,

kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges.