Piibel.NET
Esimene ajaraamat1. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
6Leevi järeltulijad Leevi pojad olid Geersom, Kehat ja Merari.
Ja need olid Geersomi poegade nimed: Libni ja Simei.
Ja Kehati pojad olid Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel.
Ja Merari pojad olid Mahli ja Muusi. Need olid leviitide
 suguvõsad nende isade järgi:

Geersomist põlvnes tema poeg Libni - tema poeg oli Jahat,
 tema poeg oli Simma,

tema poeg oli Joah, tema poeg oli Iddo, tema poeg oli
 Serah, tema poeg oli Jeatrai.

Kehati pojad olid: tema poeg oli Amminadab, tema poeg oli
 Korah, tema poeg oli Assir,

tema poeg oli Elkana, tema poeg oli Ebjasaf, tema poeg oli
 Assir,

tema poeg oli Tahat, tema poeg oli Uuriel, tema poeg oli
 Ussija, tema poeg oli Saul.

Elkana pojad olid Amaasai ja Ahimoot,
tema poeg oli Elkana, tema poeg oli Soofai, ja tema poeg oli
 Nahat,

tema poeg oli Eliab, tema poeg oli Jeroham, tema poeg oli
 Elkana.

Ja Saamueli pojad olid: esmasündinu Joel, ja teine Abija.
Merari pojad olid: Mahli, tema poeg oli Libni, tema poeg
 oli Simei, tema poeg oli Ussa,

tema poeg oli Simea, tema poeg oli Haggija, tema poeg oli
 Asaja.

Taaveti poolt määratud pühakoja lauljad Siis olid veel need, keda Taavet pani laulu eest
 hoolitsejaiks Issanda kotta, pärast seda kui seaduselaegas
 enesele peatuspaiga oli saanud.

Nemad teenisid lauluga kogudusetelgi asupaiga ees, kuni
 Saalomon Jeruusalemma Issanda koja ehitas; ja nad toimetasid oma
 teenistust vastavalt neile seatud korrale.

Ja need olid teenistuses olijad ning nende pojad:
 kehatlaste poegadest: Heeman, laulja, Joeli poeg, kes oli
 Saamueli poeg,

kes oli Elkana poeg, kes oli Jerohami poeg, kes oli Elieli
 poeg, kes oli Tooahi poeg,

kes oli Suufi poeg, kes oli Elkana poeg, kes oli Mahati
 poeg, kes oli Amaasai poeg,

kes oli Elkana poeg, kes oli Joeli poeg, kes oli Asarja
 poeg, kes oli Sefanja poeg,

kes oli Tahati poeg, kes oli Assiri poeg, kes oli Eljasafi
 poeg, kes oli Korahi poeg,

kes oli Jishari poeg, kes oli Kehati poeg, kes oli Leevi
 poeg, kes oli Iisraeli poeg.

Ja tema vend oli Aasaf, kes seisis temast paremal pool:
 Aasaf oli Berekja poeg, kes oli Simea poeg,

kes oli Miikaeli poeg, kes oli Baaseja poeg, kes oli
 Malkija poeg,

kes oli Etni poeg, kes oli Serahi poeg, kes oli Adaja
 poeg,

kes oli Eetani poeg, kes oli Simma poeg, kes oli
 Simei poeg,

kes oli Jahati poeg, kes oli Geersomi poeg, kes oli Leevi
 poeg.

Ja nende vennad Merari pojad olid vasakul pool: Eetan,
 Kiisi poeg, kes oli Abdi poeg, kes oli Malluki poeg,

kes oli Hasabja poeg, kes oli Amasja poeg, kes oli Hilkija
 poeg,

kes oli Amsi poeg, kes oli Baani poeg, kes oli Semeri
 poeg,

kes oli Mahli poeg, kes oli Muusi poeg, kes oli Merari
 poeg, kes oli Leevi poeg.

Ja nende vennad, leviidid, olid määratud igaks
 ettetulevaks teenistuseks Jumala koja asukohas.

Aaroni järeltulijad Aaron ja tema pojad aga suitsutasid põletusohvrialtaril ja
 suitsutusaltaril, toimetades igasugu teenistust kõige pühamas
 paigas ja tehes Iisraelile lepitust, kõik vastavalt sellele,
 nagu Mooses, Jumala sulane, oli käskinud.

Ja need olid Aaroni pojad: tema poeg oli Eleasar, tema
 poeg oli Piinehas, tema poeg oli Abisuua,

tema poeg oli Bukki, tema poeg oli Ussi, tema poeg oli
 Serahja,

tema poeg oli Merajot, tema poeg oli Amarja, tema poeg oli
 Ahituub,

tema poeg oli Saadok, tema poeg oli Ahimaats.
Leviitide linnad Ja need olid leviitide elukohad nende leeripaikade järgi neile
 kuuluval maa-alal: Aaroni poegadele kehatlaste suguvõsast, sest
 neile langes liisk,

anti Hebron Juudamaal ja selle ümber olevad karjamaad.
Aga linna põllud ja selle külad anti Kaalebile, Jefunne
 pojale.

Ja Aaroni poegadele anti pelgulinnad Hebron ja Libna ning
 selle karjamaad, ja Jattir ja Estemoa ning selle karjamaad,

ja Hiiles ning selle karjamaad, ja Debir ning selle
 karjamaad,

ja Aasan ning selle karjamaad, ja Beet-Semes ning selle
 karjamaad,

ja Benjamini suguharult Geba ning selle karjamaad, ja
 Aalemet ning selle karjamaad, ja Anatot ning selle karjamaad.
 Nende linnu oli kokku kolmteist linna koos nende
 karjamaadega.

Ja teised Kehati pojad oma suguvõsade kaupa said liisu
 läbi Efraimi suguharult ja Daani suguharult ja Manasse poolelt
 suguharult kümme linna.

Ja Geersomi pojad oma suguvõsade kaupa said Issaskari
 suguharult ja Aaseri suguharult ja Naftali suguharult ja Manasse
 suguharult Baasanis kolmteist linna.

Ja Merari pojad oma suguvõsade kaupa said Ruubeni
 suguharult ja Gaadi suguharult ja Sebuloni suguharult liisu läbi
 kaksteist linna.

Nõnda andsid Iisraeli lapsed leviitidele need linnad ja
 nende karjamaad.

Nad andsid liisu läbi Juuda laste suguharult ja Siimeoni
 laste suguharult ja Benjamini laste suguharult need linnad, mis
 nimeliselt on nimetatud.

Ja mõned Kehati poegade suguvõsadest said oma maa-alaks
 linnad Efraimi suguharult:

neile anti pelgulinnad Sekem ning selle karjamaad Efraimi
 mäestikus, ja Geser ning selle karjamaad,

ja Jokmeam ning selle karjamaad, ja Beet-Hooron ning selle
 karjamaad,

ja Ajjalon ning selle karjamaad, ja Gat-Rimmon ning selle
 karjamaad,

ja Manasse poolelt suguharult Aaner ning selle karjamaad,
 ja Bileam ning selle karjamaad; need said ülejäänud Kehati
 poegade suguvõsadele.

Geersomi pojad said oma suguvõsade kaupa Manasse poolelt
 suguharult Goolani Baasanis ning selle karjamaad, ja Astaroti
 ning selle karjamaad;

ja Issaskari suguharult: Kedesi ning selle karjamaad, ja
 Dobrati ning selle karjamaad,

ja Raamoti ning selle karjamaad, ja Aanemi ning selle
 karjamaad;

ja Aaseri suguharult: Maasali ning selle karjamaad, ja
 Abdoni ning selle karjamaad,

ja Huukoki ning selle karjamaad, ja Rehobi ning selle
 karjamaad;

ja Naftali suguharult: Galilea Kedesi ning selle
 karjamaad, ja Hammoni ning selle karjamaad, ja Kirjataimi ning
 selle karjamaad.

Ülejäänud Merari pojad said Sebuloni suguharult Rimmoni
 ning selle karjamaad, ja Taabori ning selle karjamaad,

ja teiselt poolt Jordanit, Jeeriko kohalt Jordanist ida pool,
 Ruubeni suguharult kõrbes asuva Beseri ning selle karjamaad, ja Jahsa
 ning selle karjamaad,

ja Kedemoti ning selle karjamaad, ja Meefati ning selle
 karjamaad;

ja Gaadi suguharult Gileadi Raamoti ning selle karjamaad,
 ja Mahanaimi ning selle karjamaad,

ja Hesboni ning selle karjamaad, ja Jaaseri ning selle
 karjamaad.