Piibel.NET
Esimene ajaraamat1. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
5Ruubeni järeltulijad Ja Ruubeni, Iisraeli esmasündinu pojad olid - tema oli ju
 esmasündinu, aga et ta oma isa voodi ära teotas, siis anti tema
 esmasünniõigus Iisraeli poja Joosepi poegadele, aga ilma et seda
 esmasünniõigusena oleks suguvõsakirja kantud,

sest Juuda oli oma vendade hulgast vägevaim ja temast tuli
 valitseja, kuigi esmasünniõigus kuulus Joosepile -

Ruubeni, Iisraeli esmasündinu pojad olid: Hanok, Pallu,
 Hesron ja Karmi.

Joeli pojad olid: tema poeg oli Semaja; tema poeg oli Goog;
 tema poeg oli Simei;

tema poeg oli Miika; tema poeg oli Reaja; tema poeg oli
 Baal;

tema poeg oli Beera, kelle Assuri kuningas Tiglat-Pileser
 vangi viis; tema oli ruubenlaste vürst.

Ja tema vennad, nende suguvõsade kaupa, nagu nad vastavalt
 põlvnemisele suguvõsakirja olid kantud: Jeiel, peamees, ja
 Sakarja,

ja Bela, Aasase poeg, kes oli Sema poeg, kes oli Joeli
 poeg, kes elas Aroeris Neboni ja Baal-Meonini.

Ja idas asus ta siinpool Frati jõge oleva kõrbe alguseni,
 sest neil olid suured karjad Gileadimaal.

Sauli päevil pidasid nad sõda hagrilastega, ja kui need
 nende käe läbi olid langenud, siis nad elasid nende telkides
 kogu Gileadi idapoolses osas.

Gaadi järeltulijad Ja Gaadi pojad elasid nendega kõrvuti Baasanimaal kuni
 Salkani:

Joel peamehena ja Saafam temast järgmisena, ja Jaenai ja
 Saafat Baasanis.

Ja nende vennad olid oma perekondade kaupa: Miikael,
 Mesullam, Seba, Joorai, Jaekan, Siia ja Eeber seitsmekesi.

Need olid Abihaili pojad; Abihail oli Huuri poeg, kes oli
 Jaaroahi poeg, kes oli Gileadi poeg, kes oli Miikaeli poeg, kes
 oli Jesisai poeg, kes oli Jahdo poeg, kes oli Buusai poeg.

Ahi, Abdieli poeg, kes oli Guuni poeg, oli nende
 perekondade peamees.

Nad elasid Gileadis, Baasanis ja selle tütarlinnades, ja
 kõigil Saaroni karjamaadel, niikaugele kui need ulatusid.

Kõik nad pandi suguvõsakirja Juuda kuninga Jootami ja
 Iisraeli kuninga Jerobeami päevil.

Ruubeni, Gaadi ja Manasse poole suguharu lugu Ruubeni ja Gaadi pojad ja pool Manasse suguharu - vahvad
 mehed, kes kandsid kilpi ja mõõka, kes oskasid ambu vinna
 tõmmata ja olid õppinud sõdima, nelikümmend neli tuhat
 seitsesada kuuskümmend sõjakõlvulist meest -

pidasid sõda hagrilastega, Jetuuri, Naafisi ja Noodabiga.
Nad said nende vastu abi, nõnda et hagrilased ja kõik, kes
 koos nendega olid, anti nende kätte, sest tapluses nad hüüdsid
 Jumala poole; tema võttis neid kuulda, sellepärast et nad tema
 peale lootsid.

Ja nad viisid ära nende karjad, viiskümmend tuhat
 kaamelit, kakssada viiskümmend tuhat lammast ja kitse, kaks tuhat
 eeslit ja sada tuhat inimhinge.

Kuid paljud olid mahalööduina langenud, sest see oli
 Jumala sõda. Ja nad elasid nende asupaigas kuni vangiminekuni.

Ja Manasse poole suguharu pojad elasid maal Baasanist kuni
 Baal-Hermonini, ja Seniiri ja Hermoni mäeni; neid oli palju.

Ja need olid nende perekondade peamehed: Eefer, Jisi,
 Eliel, Asriel, Jeremija, Hoodavja ja Jahdiel, vahvad võitlejad,
 kuulsad mehed, oma perekondade peamehed.

Aga nad olid truuduseta oma vanemate Jumala vastu ja
 jooksid hoora viisil nende maade rahvaste jumalate järel, keda
 Jumal nende eest oli hävitanud.

Siis äratas Iisraeli Jumal Assuri kuninga Puuli vaimu, ja
 Assuri kuninga Tiglat-Pileseri vaimu, ja laskis vangistada
 ruubenlased, gaadlased ja Manasse poole suguharu ning viia need
 Halahhi, Haaborisse, Haarasse ja Goosani jõe äärde, kus nad on
 tänapäevalgi.

Leevi järeltulijad Leevi pojad olid: Geerson, Kehat ja Merari.
Ja Kehati pojad olid: Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel.
Ja Amrami lapsed olid: Aaron, Mooses ja Mirjam. Ja Aaroni
 pojad olid: Naadab, Abihu, Eleasar ja Iitamar.

Eleasarile sündis Piinehas, ja Piinehasile sündis Abisuua;
ja Abisuuale sündis Bukki, ja Bukkile sündis Ussi;
ja Ussile sündis Serahja, ja Serahjale sündis Merajot;
ja Merajotile sündis Amarja, ja Amarjale sündis Ahituub;
ja Ahituubile sündis Saadok, ja Saadokile sündis Ahimaats;
ja Ahimaatsile sündis Asarja, ja Asarjale sündis Joohanan;
ja Joohananile sündis Asarja, kes oli preestriks kojas,
 mille Saalomon Jeruusalemma ehitas;

ja Asarjale sündis Amarja, ja Amarjale sündis Ahituub;
ja Ahituubile sündis Saadok, ja Saadokile sündis Sallum;
ja Sallumile sündis Hilkija, ja Hilkijale sündis Asarja;
ja Asarjale sündis Seraja, ja Serajale sündis Joosadak;
Joosadak aga läks kaasa, kui Issand Nebukadnetsari käe läbi
 laskis Juuda ja Jeruusalemma vangi viia.