Piibel.NET
Esimene ajaraamat1. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
27Taaveti sõjaväepealikud, ülevaatajad ja ametnikud Äraloetud Iisraeli laste arv, perekondade peamehed,
 tuhande- ja sajapealikud, ja nende ülevaatajad, kuninga
 teenistujad kõiges, mis puutus rühmadesse, kes tulid ja läksid
 kuust kuusse kõigis aasta kuudes, igas rühmas kakskümmend neli
 tuhat meest:

esimese rühma ülem esimeses kuus oli Jaasobeam, Sabdieli
 poeg, ja tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat;

tema oli Peretsi järglasi ja oli kõigi väepealikute ülem
 esimeses kuus.

Ja teise kuu rühma ülem oli ahohlane Doodai; tema rühmas
 oli ka vürst Miklot ja tema rühma kuulus kakskümmend neli
 tuhat.

Kolmas väepealik kolmandas kuus oli Benaja, preester
 Joojada poeg, kui peamees; ja tema rühma kuulus kakskümmend neli
 tuhat.

See Benaja oli kangelane kolmekümne hulgas ja kolmekümne
 ülem; tema rühmas oli ta poeg Ammisabad.

Neljas neljandas kuus oli Asael, Joabi vend, ja tema järel
 ta poeg Sebadja; ja tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat.

Viies viiendas kuus oli pealik Samhut, jisrahlane; ja tema
 rühma kuulus kakskümmend neli tuhat.

Kuues kuuendas kuus oli tekoalane Iira, Ikkesi poeg; ja
 tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat.

Seitsmes seitsmendas kuus oli pelonlane Heles, Efraimi
 järglastest; ja tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat.

Kaheksas kaheksandas kuus oli huusalane Sibbekai
 serahlastest; ja tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat.

Üheksas üheksandas kuus oli anatotlane Abieser
 benjaminlastest; ja tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat.

Kümnes kümnendas kuus oli netofalane Mahrai serahlastest;
 ja tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat.

Üheteistkümnes üheteistkümnendas kuus oli piraatonlane
 Benaja Efraimi järglastest; ja tema rühma kuulus kakskümmend neli
 tuhat.

Kaheteistkümnes kaheteistkümnendas kuus oli netofalane
 Heldai, Otnielist põlvnev; ja tema rühma kuulus kakskümmend neli
 tuhat.

Ja Iisraeli suguharude eesotsas olid: ruubenlastel vürst
 Elieser, Sikri poeg; siimeonlastel Sefatja, Maaka poeg;

Leevil Hasabja, Kemueli poeg; Aaronil Saadok;
Juudal Elihu, Taaveti vend; Issaskaril Omri, Miikaeli
 poeg;

Sebulonil Jismaja, Obadja poeg; Naftalil Jerimot, Asrieli
 poeg;

Efraimi poegadel Hoosea, Asasja poeg; Manasse poolel
 suguharul Joel, Pedaja poeg;

poolel Manassel Gileadis Jiddo, Sakarja poeg; Benjaminil
 Jaasiel, Abneri poeg;

Daanil Asarel, Jerohami poeg. Need olid Iisraeli
 suguharude vürstid.

Aga Taavet ei lasknud ära lugeda neid, kes olid
 kahekümneaastased ja alla selle, sest Issand oli tõotanud teha
 Iisraeli nõnda paljuks, kui on taevatähti.

Joab, Seruja poeg, oli küll hakanud lugema, aga ei olnud
 lõpetanud, sest selle pärast tabas viha Iisraeli; ja nõnda ei
 tulnud see arv kuningas Taaveti Ajaraamatusse.

Kuninga varanduse ülevaataja oli Asmavet, Adieli poeg;
 põldudel, linnades, külades ja tornides olevate varanduste
 ülevaataja oli Joonatan, Ussija poeg.

Põllutööliste ja maaharijate ülevaataja oli Esri, Keluubi
 poeg.

Viinamägede ülevaataja oli raamalane Simei;
 viinamäesaaduste, veinitagavarade ülevaataja oli sifmilane
 Sabdi.

Õlipuude ja Madalmaal olevate metsviigipuude ülevaataja
 oli gederlane Baal-Haanan; õlitagavarade ülevaataja oli Joas.

Saaronis karjas käivate veiste ülevaataja oli saaronlane
 Sitrai; orgudes olevate veiste ülevaataja oli Saafat, Adlai
 poeg.

Kaamelite ülevaataja oli ismaeliit Oobil; emaeeslite
 ülevaataja oli meeronotlane Jehdeja.

Lammaste ja kitsede ülevaataja oli hagrilane Jaasis. Need kõik
 olid kuningas Taaveti varanduse valitsejad.

Joonatan, Taaveti lell, tark mees ja kirjatundja, oli
 nõunik; Jehiel, Hakmoni poeg, oli kuninga poegade juures.

Ahitofel oli kuninga nõuandja; arklane Huusai oli kuninga
 sõber.

Pärast Ahitofelit olid Joojada, Benaja poeg, ja Ebjatar;
 kuninga väepealik oli Joab.