Piibel.NET
Esimene ajaraamat1. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
24Leviitide ja preestrite jaotus ning nende kohustused Ja Aaroni poegadel olid oma rühmad. Aaroni pojad olid
 Naadab, Abihu, Eleasar ja Iitamar.

Aga Naadab ja Abihu surid enne kui nende isa ja neil ei
 olnud poegi; nõnda teenisid ainult Eleasar ja Iitamar
 preestritena.

Ja Taavet koos Saadokiga Eleasari poegadest ja Ahimelekiga
 Iitamari poegadest jaotas need rühmadesse nende teenistuse
 kohaselt.

Kui leiti, et Eleasari poegi oli meeste peade poolest
 rohkem kui Iitamari poegi, siis jaotati nad nõnda, et Eleasari
 pojad said perekondadele kuusteist peameest ja Iitamari pojad
 oma perekondadele kaheksa.

Nad jaotati liisu läbi, niihästi ühed kui teised, sest pühi
 vürste ja Jumala vürste oli nii Eleasari poegadest kui Iitamari
 poegadest.

Ja Semaja, Netaneeli poeg, kirjutaja, kes oli Leevi soost,
 kirjutas nad üles kuninga, vürstide, preester Saadoki,
 Ahimeleki, Ebjatari poja ning preestrite ja leviitide
 perekondade peameeste juuresolekul: Eleasarile tõmmati liisuga
 üks perekond, tõmmati veel kord, ja siis tõmmati Iitamarile.

Ja esimene liisk tuli Joojaribile, teine Jedajale,
kolmas Haarimile, neljas Seorimile,
viies Malkijale, kuues Mijaminile,
seitsmes Hakkosile, kaheksas Abijale,
üheksas Jeesuale, kümnes Sekanjale,
üheteistkümnes Eljasibile, kaheteistkümnes Jaakimile,
kolmeteistkümnes Huppale, neljateistkümnes Jesebabile,
viieteistkümnes Bilgale, kuueteistkümnes Immerile,
seitsmeteistkümnes Heesirile, kaheksateistkümnes Pitsesile,
üheksateistkümnes Petahjale, kahekümnes Jeheskelile,
kahekümne esimene Jaakinile, kahekümne teine Gaamulile,
kahekümne kolmas Delajale, kahekümne neljas Maasjale.
Need olid nende teenistusrühmad, kui nad Issanda kotta
 läksid oma isa Aaroni korra kohaselt, nõnda nagu Issand,
 Iisraeli Jumal, temale käsu oli andnud.

Ja ülejäänud Leevi poegade kohta: Amrami poegi oli
 Suubael; Suubaeli poegi oli Jehdeja.

Rehabja kohta: Rehabja poegi oli Jissija, peamees.
Jisharlastest Selomot; Selomoti poegi oli Jahat.
Hebroni pojad olid: Jerija oli peamees, Amarja teine, Jahasiel
 kolmas, Jekameam neljas.

Ussieli poegi oli Miika, Miika poegi oli Saamir.
Miika vend oli Jissija; Jissija poegi oli Sakarja.
Merari pojad olid Mahli ja Muusi; tema poegi oli ka ta poeg
 Jaasija.

Merari järeltulijad tema pojast Jaasijast olid Soham,
 Sakkur ja Ibri.

Mahlist põlvnes Eleasar, aga temal ei olnud poegi.
Kiisist põlvnes Jerahmeel, Kiisi poegi.
Ja Muusi pojad olid Mahli, Eeder ja Jerimot. Need olid
 Leevi järeltulijad oma perekondade kaupa.

Ja nemadki heitsid liisku, niihästi perekonnapea kui tema
 noorem vend, nõnda nagu nende vennad Aaroni pojad kuningas
 Taaveti, Saadoki ja Ahimeleki, preestrite ja leviitide
 perekondade peameeste juuresolekul.