Piibel.NET
Markuse evangeeliumMarkuse
 
Eestikeelne Piibel 1997
12Tähendamissõna viinamäe rentnikest Ja Jeesus hakkas neile mõistu rääkima: „Üks inimene istutas
 viinamäe ja piiras aiaga ja õõnestas kaljusse surutõrre ja
 ehitas valvetorni. Siis ta andis selle rentnike kätte ning
 reisis võõrsile.

Ja parajal ajal läkitas ta sulase rentnike juurde, et see
 võtaks rentnike käest vastu andami viinamäe viljast.

Rentnikud võtsid aga sulase kinni, peksid teda ja saatsid
 minema tühjade kätega.

Ja taas läkitas ta nende juurde teise sulase. Sellele nad
 lõid pähe ja teotasid teda.

Ja ta läkitas veel teise ja tolle nad tapsid, ja paljusid teisi;
 mõnda nad peksid, mõne aga tapsid.

Üks oli tal veel, tema armas poeg. Lõpuks ta läkitas nende
 juurde poja, mõeldes: „Ehk nad häbenevad mu poega!?”

Need rentnikud aga rääkisid omavahel: „Tema ongi see
 pärija. Läki, tapame ta ära, ja pärand saab meile!”

Ja nad võtsid ta kinni, tapsid ta ära ja viskasid
 viinamäelt välja.

Mida teeb viinamäe isand? Ta tuleb ja hukkab need
 rentnikud ja annab viinamäe teiste kätte.

Kas te pole lugenud seda kirjakohta:
 Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks - seesama on saanud nurgakiviks!?

See tuli Issandalt ja on imeasi meie silmis.”

  Ja nad otsisid võimalust teda kinni võtta, ent kartsid
 rahvahulka. Nad ju mõistsid, et Jeesus oli selle tähendamissõna
 rääkinud nende kohta. Ja nad läksid ära, jättes ta sinnapaika.

Variserid kiusavad Jeesust küsimusega maksurahast Ja Jeesuse juurde läkitati mõned variserid ja
 Heroodese mehed, et teda mõnest sõnast kinni püüda.

Ja need tulid ning ütlesid talle: „Õpetaja, me teame, et sa
 oled tõemeelne ega hooli kellestki, sest sa ei vaata
 inimese isikule, vaid õpetad Jumala teed
 tõepäraselt. Kas keisrile peab andma pearaha või ei? Kas anname
 või ei anna?”

Aga Jeesus, teades nende silmakirjalikkust, ütles neile:
 „Miks te mind kiusate? Tooge mulle teenar näha!”

Nemad tõidki, ja ta ütles neile: „Kelle pilt ja kiri
 sellel on?” Nad ütlesid talle: „Keisri.”

Aga Jeesus ütles neile: „Keisri oma andke keisrile tagasi
 ja Jumala oma Jumalale!” Ja nad imetlesid teda.

Saduserid kiusavad Jeesust küsimusega ülestõusmisest Ja Jeesuse juurde astusid saduserid, kes ütlesid, et
 surnuist ülestõusmist ei ole olemas, ja küsisid temalt:

„Õpetaja, Mooses on meile kirjutanud, et kui kellegi vend
 sureb ja jätab naise ega jäta järele last, et ta vend peab võtma
 oma surnud venna naise ja soetama järglase vennale.

Oli seitse venda. Ja esimene võttis naise ja surres ei
 jätnud järglast järele.

Ja teine võttis tema ja suri järglast jätmata, ja kolmas
 nõndasamuti.

Ja need seitse ei jätnud järele järglast. Viimasena kõigist
 suri ka naine.

Ülestõusmisel nüüd, kui nad üles tõusevad - kelle
 naine nende seast ta peab olema? Ta on ju olnud naiseks neile
 seitsmele.”

Jeesus lausus neile: „Kas te mitte ei eksi, sellepärast
 et te ei tunne pühi kirju ega Jumala väge?

Kui surnud üles tõusevad, siis nad ju ei võta naisi ega lähe
 mehele, vaid on nagu inglid taevas.

Surnute kohta aga, et nad üles äratatakse - kas te ei ole
 lugenud Moosese raamatust kibuvitsapõõsa loost, kuidas Jumal
 ütles Moosesele: „Mina olen Aabrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja
 Jaakobi Jumal”?

Tema ei ole surnute, vaid elavate Jumal. Te eksite
 rängalt!”

Kirjatundja kiusab Jeesust küsimusega suurimast käsust Ja üks juurdeastunud kirjatundjaist, kes oli kuulnud nende
 vaidlemist ja teadis, et Jeesus oli neile hästi vastanud,
 küsis temalt: „Milline on kõige esimene käsk?”

Jeesus vastas: „Esimene on: Kuule, Iisrael, Issand, meie
 Jumal, on ainus Issand,

ja armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja
 kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga!

Teine on see: Armasta oma ligimest nagu iseennast! Mingit
 muud neist suuremat käsku ei ole.”

Ja kirjatundja ütles talle: „Hästi, Õpetaja, sa ütlesid tõtt,
 et tema on Ainus ja ei ole teist peale tema;

ja armastada teda kogu südamega ja kogu mõistusega ja kogu
 jõuga ning armastada ligimest nagu iseennast on palju rohkem kui
 kõik põletusohvrid ja muud ohvrid.”

Ja Jeesus, nähes, et kirjatundja vastas arukalt, ütles talle: „Sa
 ei ole kaugel Jumala riigist.” Ja keegi ei julgenud teda enam
 küsitleda.

Kelle poeg on Messias? Ja Jeesus kõneles edasi ning õpetas pühakojas: „Kuidas
 kirjatundjad ütlevad, et Messias on Taaveti poeg?

Taavet ise ütles Pühas Vaimus:
 Issand ütles mu Issandale: Istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased sinu jalge alla.


  Taavet ise nimetab teda Issandaks - kuidas siis tema saab
 olla ta poeg?”

Jeesus hoiatab kirjatundjate eest Ja suur rahvahulk kuulas Jeesust meeleldi.Ja ta ütles oma õpetuses: „Hoiduge kirjatundjate eest, kes
 tahavad kõndida pikkades kuubedes ja soovivad teretamisi turgudel

ja esimesi istmeid sünagoogides ja esimesi kohti
 võõruspidudel,

kes neelavad alla lesknaiste majad ja silmakirjaks
 venitavad palvetused pikaks. Need saavad seda rängema
 kohtuotsuse.”

Lesknaise ohvriand Ja istudes aardekirstu vastas, vaatas Jeesus, kuidas
 rahvahulk paneb raha aardekirstu. Ja paljud rikkad panid palju.

Ja üks vaene lesknaine tuli ja pani kaks leptonit, see on
 ühe veeringu.

Ja kutsudes oma jüngrid enese juurde, ütles Jeesus neile:
 „Tõesti, ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui
 kõik, kes panevad aardekirstu,

sest nemad panid oma küllusest, tema pani aga kehvusest
 kõik, mis tal oli, kogu oma elatise.”