Piibel.NET
Luuka evangeeliumLuuka
 
Eestikeelne Piibel 1997
6Jeesus ja hingamispäev Aga ühel hingamispäeval, kui Jeesus juhtus minema läbi
 viljapõldude, katkusid tema jüngrid viljapäid, hõõrusid neid käte
 vahel ja sõid.

Mõned variserid ütlesid: „Miks te teete seda, mida ei tohi
 teha hingamispäeval?”

Ja Jeesus vastas neile: „Kas te ei ole seda lugenud, mida tegi
 Taavet, kui tema ja ta mehed olid näljas?

Kuidas ta läks Jumala kotta ja võttis ohvrileibu, sõi ja andis
 oma meestele, ehkki neid ei tohi süüa keegi peale preestrite?”

Ja ta ütles neile: „Inimese Poeg on hingamispäeva isand.”
Jeesus parandab hingamispäeval Aga see juhtus ühel teisel hingamispäeval, kui Jeesus läks
 sünagoogi ja õpetas. Seal oli inimene, kelle parem käsi oli kuivanud.

Aga kirjatundjad ja variserid varitsesid teda, kas ta peaks
 tegema terveks hingamispäeval, et leida põhjust tema peale kaevata.

Jeesus teadis nende mõtteid ja seepärast ütles mehele,
 kellel oli kuivanud käsi: „Tõuse püsti ja astu keskele!” Too tõusis
 ja jäi seisma.

Jeesus ütles neile: „Ma küsin teilt, kas hingamispäeval
 tohib teha head või halba, hinge päästa või hukata.”

Ja vaadanud neist igaühe peale, ütles Jeesus mehele: „Siruta oma
 käsi!” Ja too tegi seda ning ta käsi sai jälle terveks.

Nemad läksid aga raevu ja arutasid omavahel, mida
 nad küll saaksid teha Jeesusele.

Jeesus valib kaksteist apostlit Aga neil päevil sündis, et Jeesus läks mäele palvetama ja
 veetis kogu öö Jumalat paludes.

Ja kui valgeks läks, kutsus ta oma jüngrid enese juurde ja
 valis nende seast kaksteist, keda ta nimetas ka apostliteks:

Siimona, keda ta nimetas ka Peetruseks, ja tema venna Andrease,
 ja Jaakobuse ja Johannese ja Filippuse ja Bartolomeuse

ja Matteuse ja Tooma ja Jaakobuse, Alfeuse poja, ja Siimona,
 keda hüütakse Selooteseks,

ja Juuda, Jaakobuse poja, ja Juudas Iskarioti, kes sai äraandjaks.
Rahvas koguneb Jeesuse ümber Ja kui Jeesus oli tulnud koos nendega mäelt alla, peatus ta
 lagedas paigas; seal oli suur hulk tema jüngreid ja väga palju
 rahvast kogu Juudamaalt ja Jeruusalemmast ning Tüürose ja Siidoni
 rannikualalt.

Nad kõik olid tulnud teda kuulama ja saama paranemist oma
 haigustest.
 Ja terveks said ka need, keda rüvedad vaimud piinasid.

Ja igaüks rahvast püüdis teda puudutada, sest temast läks vägi
 välja ja parandas kõik.

Jeesus jutlustab rahvale Ja Jeesus tõstis silmad oma jüngrite poole ja ütles:
 „Õndsad olete teie, vaesed, sest teie päralt on Jumala riik!

Õndsad olete teie, kes te nüüd nälgite, sest teie saate küllaga! Õndsad olete teie, kes te nüüd nutate, sest teie saate naerda!
Õndsad olete teie, kui inimesed teid vihkavad ja kui nad teid endi keskelt välja lükkavad ja teid häbistavad ja teie nime põlu alla panevad Inimese Poja pärast!
Olge rõõmsad sel päeval ja hüpake, sest vaata, teie palk on suur taevas! Just samal kombel tegid nende isad prohvetitele.
Ent häda teile, rikkaile, sest teil on lohutus juba käes!
Häda teile, kes te nüüd olete täissöönud, sest teie näete veel nälga! Häda teile, kes te nüüd naerate, sest teie saate leinata ja nutta!
Häda teile, kui kõik inimesed räägivad teist hästi, sest nõndasamuti tegid ju nende vanemad valeprohvetitele.

  Kuid ma ütlen teile, kes kuulete: Armastage oma vaenlasi, tehke
 head neile, kes teid vihkavad,

õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid
 halvustavad!

Kes sind lööb põse pihta, sellele paku ka teine, ja kes sinult
 võtab kuue, sellele ära keela ka särki!

Anna igaühele, kes sinult palub, ja sellelt, kes võtab sinu
 oma, ära küsi tagasi!

Ja nii, nagu te tahate, et inimesed teile teeksid,
 nõnda tehke neile!

Ja kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis lahkust te
 selle eest ootate? Isegi patused armastavad neid, kes neid armastavad.

Ja kui te teete head neile, kes teile head teevad, mis tänu
 te selle eest ootate? Isegi patused teevad sedasama.

Ja kui te laenate neile, kellelt te loodate tagasi saada,
 mis tänu te selle eest ootate? Ka patused laenavad patustele,
 et nad samavõrra tagasi saaksid.

Aga armastage oma vaenlasi ning tehke head ning laenake ilma
 midagi tagasi lootmata, ja teie palk on suur ja te olete
 Kõigekõrgema lapsed, sest tema on helde tänamatute ja kurjade vastu!

Olge armulised, nagu teie Isa on armuline!
Ärge mõistke kohut, ja ka teie üle ei mõisteta kohut! Ärge
 mõistke hukka, ja ka teid ei mõisteta hukka! Andke andeks, ja teile
 antakse andeks!

Andke, ja teile antakse - hea, tihedaks vajutatud, raputatud,
 kuhjaga mõõt antakse teie rüppe, sest selle mõõduga, millega teie mõõdate,
 mõõdetakse teile tagasi.”

Aga ta rääkis neile ka tähendamissõna: „Ega pime suuda pimedat
 juhtida teel? Eks nad mõlemad kuku auku?

Ei ole jünger õpetajast üle, aga iga koolitatu on
 samasugune nagu ta õpetaja.

Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, palki iseenese silmas
 aga ei märka?

Kuidas sa võid oma vennale öelda: Vend, lase ma tõmban välja
 pinnu, mis on su silmas! ja ise ei näe palki oma silmas? Sa
 silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmast, siis sa
 näed tõmmata välja pindu, mis on su venna silmas!

Ei ole head puud, mis kannaks halba vilja, ega
 jälle halba puud, mis kannaks head vilja.

Iga puu tuntakse ära ju tema viljast, sest ei korjata viigimarju
 kibuvitstelt ega koguta ohakailt viinamarjakobaraid.

Hea inimene toob välja head oma südame heast tagavarast ja paha
 inimene toob pahast välja paha, sest ta suu räägib sellest, millest
 on tulvil ta süda.

Aga miks te mind hüüate: „Issand, Issand!” ega tee, mida ma ütlen?
Igaüks, kes tuleb minu juurde ja kuuleb mu sõnu ning teeb nende
 järgi - ma näitan teile, kelle sarnane ta on.

Ta on inimese sarnane, kes maja ehitades kaevas ja süvendas ja
 rajas selle aluse kaljule. Kui siis tuli suurvesi, paiskus vool vastu
 seda maja, aga ei suutnud seda kõigutada, sest see oli ehitatud hästi.

Aga kes kuuleb ega tee, see on inimese sarnane, kes ehitas maja
 maa peale ilma aluseta; tulvaveed paiskusid selle vastu ja see varises
 kohe kokku, ja selle maja varisemine oli ränk.”