Piibel.NET
Jeremija
 
Eestikeelne Piibel 1997
29Jeremija kiri Paabeli vangidele Ja need on selle kirja sõnad, mis prohvet Jeremija läkitas
 Jeruusalemmast vangide vanemaile, kes veel alles olid, ja
 preestreile ja prohveteile ja kogu rahvale, keda Nebukadnetsar
 oli Jeruusalemmast viinud vangi Paabelisse,

pärast seda kui kuningas Jekonja ja kuninganna,
 hoovkondlased, Juuda ja Jeruusalemma vürstid ning sepad ja
 ehitustöölised Jeruusalemmast olid läinud,

Elaasa, Saafani poja, ja Gemarja, Hilkija poja, vahendusel,
 keda Juuda kuningas Sidkija läkitas Paabeli kuninga
 Nebukadnetsari juurde Paabelisse; selles oli öeldud:

„Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal, kõigile
 vangidele, keda ma olen Jeruusalemmast lasknud viia vangi
 Paabelisse:

Ehitage kodasid ja elage neis, istutage rohuaedu ja sööge
 nende vilja!

Võtke naisi ja laske sündida poegi ja tütreid! Võtke oma
 poegadele naisi ja pange oma tütred mehele, et nad sünnitaksid
 poegi ja tütreid! Paljunege seal, ärge vähenege!

Ja taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid
 viia, ja paluge selleks Issandat; sest selle hea põli on teie
 hea põli!

Sest nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal: Ärge laske
 endid petta oma prohveteist, kes on teie keskel, ja oma
 ennustajaist, ja ärge võtke tõena oma unistusi, mida te
 unistate!

Sest nad kuulutavad teile minu nimel valet; mina ei ole
 neid läkitanud, ütleb Issand.

Sest Issand ütleb nõnda: Alles kui seitsekümmend Paabeli
 aastat saab täis, kannan ma hoolt teie eest ja teen
 oma hea sõna teie kohta tõeks ja toon teid tagasi siia paika.

Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan,
 ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda
 teile tulevikku ja lootust.

Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind, ja
 mina kuulen teid.

Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind
 kõigest oma südamest.

Ja ma lasen teil mind leida, ütleb Issand, ja ma pööran
 teie vangipõlve ning kogun teid kõigi rahvaste seast ja kõigist
 paigust, kuhu ma teid olen tõuganud, ütleb Issand, ja toon teid
 tagasi paika, kust ma lasksin teid vangi viia.

Ja kuna te olete öelnud: Issand on Paabelis lasknud tõusta
 meile prohveteid -

siis ütleb Issand nõnda kuninga kohta, kes istub Taaveti
 aujärjel, ja kogu rahva kohta, kes elab siin linnas, teie
 vendade kohta, kes ei ole läinud vangi koos teiega:

Nõnda ütleb vägede Issand: Vaata, ma läkitan nende sekka
 mõõga, nälja ja katku ja teen nad roiskunud viigimarjade
 sarnaseks, mis on nii halvad, et need ei kõlba süüa.

Ja ma ajan neid taga mõõga, nälja ja katkuga ja teen nad
 hirmutuseks kõigile kuningriikidele maa peal, sajatuseks ja
 jälestuseks, pilkealuseks ja teotuseks kõigi rahvaste
 seas, kuhu ma nad olen tõuganud,

sellepärast et nad ei kuulanud mu sõnu, ütleb Issand, kui
 ma läkitasin nende juurde oma sulaseid prohveteid, koguni
 korduvalt läkitasin; aga teie ei kuulanud, ütleb Issand.

Aga kuulge Issanda sõna, teie, kõik vangid, keda ma olen
 Jeruusalemmast saatnud Paabelisse!

Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal, Ahabi, Koolaja
 poja, ja Sidkija, Maaseja poja kohta, kes teile minu nimel
 kuulutavad valet: Vaata, ma annan nad Paabeli kuninga
 Nebukadnetsari kätte ja tema lööb nad maha teie silme ees.

Ja neist saab sajatussõna kõigile Juuda vangidele, kes on
 Paabelis; öeldakse: „Issand tehku sinuga nagu Sidkija ja
 Ahabiga, keda Paabeli kuningas kõrvetas tulega!”,

sellepärast et nad tegid Iisraelis jõledust ja rikkusid
 abielu oma ligimeste naistega ning rääkisid minu nimel valesõnu,
 mida mina neid ei olnud käskinud; mina tean seda ja olen
 tunnistaja, ütleb Issand.

Ja räägi nehelamlase Semajaga ning ütle:
Nõnda räägib vägede Issand, Iisraeli Jumal, ja ütleb:
 Sellepärast et sa oma nimel läkitasid kirja kogu rahvale, kes on
 Jeruusalemmas, ja preester Sefanjale, Maaseja pojale, ja kõigile
 preestritele, ja ütlesid:

Issand on sind pannud preestriks preester Joojada asemele,
 et Issanda kojas oleks järelevaatajaid iga märatseja ja kuulutaja
 tarvis ja et sa saaksid seesuguse panna jalapakku või
 kaelaraudu.

Aga nüüd, mispärast sa ei ole sõidelnud Jeremijat,
 anatotlast, kes teile prohvetlikult kuulutab?

Sest ta on läkitanud meile Paabelisse sõna: See kestab
 kaua; ehitage kodasid ja elage neis, istutage rohuaedu ja sööge
 nende vilja!”

Ja preester Sefanja luges seda kirja prohvet Jeremija
 kuuldes.

Siis tuli Jeremijale Issanda sõna; ta ütles:
„Läkita ütlema kõigile vangidele: Nõnda ütleb Issand
 nehelamlase Semaja kohta: Sellepärast et Semaja on teile
 prohvetlikult kuulutanud, kuigi mina teda ei ole läkitanud, ja
 on teid pannud uskuma valet,

sellepärast ütleb Issand nõnda: Vaata, ma karistan
 nehelamlast Semajat ja tema sugu; temal ei ole siis enam seda,
 kes elaks selle rahva keskel, ega saa ta näha head, mida ma teen
 oma rahvale, ütleb Issand; sest ta on kuulutanud taganemist
 Issandast.”