Piibel.NET
Teine Ajaraamat2. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
36Juuda kuningas Jooahas Ja maa rahvas võttis Jooahase, Joosija poja, ja tõstis tema
 kuningaks Jeruusalemmas tema isa asemele.

Jooahas oli kuningaks saades kakskümmend kolm aastat vana
 ja ta valitses Jeruusalemmas kolm kuud.

Aga Egiptuse kuningas kõrvaldas ta Jeruusalemmas võimult ja pani
 maale rahatrahvi peale: sada talenti hõbedat ja talent kulda.

Ja Egiptuse kuningas tõstis tema venna Eljakimi Juuda ja
 Jeruusalemma kuningaks ning muutis tema nime Joojakimiks; aga
 Jooahase, tema venna, võttis Neko ja viis Egiptusesse.

Juuda kuningas Joojakim Joojakim oli kuningaks saades kakskümmend viis aastat vana
 ja ta valitses Jeruusalemmas üksteist aastat; tema tegi kurja
 Issanda, oma Jumala silmis.

Nebukadnetsar, Paabeli kuningas, tuli tema vastu ja sidus
 ta vaskahelatega, et teda Paabelisse viia.

Ka osa Issanda koja riistu viis Nebukadnetsar Paabelisse ja
 pani need Paabelis oma templisse.

Ja muud Joojakimi lood ja tema põlastusväärsed teod, mis
 ta tegi ja mis veel tema vastu leiti, vaata, need on kirja
 pandud Iisraeli ja Juuda Kuningate raamatus. Ja tema poeg
 Joojakin sai tema asemel kuningaks.

Juuda kuningas Joojakin viiakse Paabelisse vangi Joojakin oli kuningaks saades kaheksateist aastat vana ja ta
 valitses Jeruusalemmas kolm kuud ja kümme päeva; tema tegi kurja
 Issanda silmis.

Ja aastavahetusel läkitas kuningas Nebukadnetsar talle järele
 ja laskis ta koos Issanda koja kalliste
 riistadega tuua Paabelisse, ja tõstis tema venna Sidkija Juuda ja Jeruusalemma
 kuningaks.

Juuda kuningas Sidkija Sidkija oli kuningaks saades kakskümmend üks aastat vana
 ja ta valitses Jeruusalemmas üksteist aastat.

Tema tegi kurja Issanda, oma Jumala silmis; ta ei
 alandanud ennast prohvet Jeremija ees, kes rääkis Issanda käsul.

Ta hakkas vastu ka kuningas Nebukadnetsarile, kes teda oli
 vannutanud Jumala juures; ja tema tegi oma kaela kangeks ja südame
 kõvaks ega pöördunud Issanda, Iisraeli Jumala poole.

Nõndasamuti ka kõik Juuda vürstid, preestrid ja rahvas lisasid
 üha üleastumisi paganate igasugu jäleduste eeskujul ja
 rüvetasid Issanda koja, mille ta Jeruusalemmas oli pühitsenud.

Ja Issand, nende vanemate Jumal, läkitas neile korduvalt
 sõna oma käskjalgade kaudu, sest ta tahtis säästa oma rahvast ja
 oma eluaset.

Aga nad pilkasid Jumala käskjalgu, põlgasid tema sõnu ja
 tegid nalja tema prohvetitega, kuni Issanda viha tõusis oma
 rahva vastu, nõnda et enam ei olnud abi.

Juudid viiakse Paabelisse vangi Siis ta tõi nende kallale kaldealaste kuninga ja see
 tappis mõõgaga nende noored mehed nende pühas paigas ega andnud
 armu poisile ega tüdrukule, vanale ega raugale - Issand andis kõik
 tema kätte.

Ja kõik Jumala koja riistad, suured ja väikesed, ja
 Issanda koja varandused ja kuninga ning tema vürstide
 varandused - need kõik viis ta Paabelisse.

Ja nad põletasid Jumala koja, kiskusid maha Jeruusalemma
 müüri, põletasid tulega kõik selle paleed ja hävitasid kõik
 selle kallid asjad.

Ja kes olid mõõgast üle jäänud, need viis ta Paabelisse
 vangi ja need said orjadeks temale ja ta poegadele kuni Pärsia
 kuningriigi valitsuse alguseni -

et läheks täide Issanda sõna Jeremija suust -, kuni maa oli
 hüvitanud oma pidamata jäetud hingamispäevad: kõik laastatud
 oleku päevad olid hingamiseks, kuni seitsekümmend aastat sai täis.

Pärsia kuninga Koorese teadaanne Aga Pärsia kuninga Koorese esimesel aastal - et läheks
 täide Issanda sõna Jeremija suust - äratas Issand Pärsia kuninga
 Koorese vaimu, nõnda et ta laskis kogu oma kuningriigis
 kuulutada ja ka kirjalikult öelda:

„Nõnda ütleb Koores, Pärsia kuningas: Issand, taevaste
 Jumal, on andnud mulle kõik kuningriigid maa peal ja tema on
 mind käskinud ehitada temale koja Juudas olevas Jeruusalemmas.
 Kes iganes teie hulgas on tema rahvast, sellega olgu Issand,
 tema Jumal, ja see võib minna!”