Piibel.NET
Teine Ajaraamat2. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
35Joosija peab paasapüha Ja Joosija pidas Jeruusalemmas paasapüha Issanda auks;
 esimese kuu neljateistkümnendal päeval tapeti paasatall.

Tema seadis preestrid nende ametisse ja kinnitas nad
 Issanda koja teenistusse.

Ja ta ütles leviitidele, kes õpetasid kogu Iisraeli ja olid
 pühitsetud Issandale: „Pange püha laegas kotta, mille Saalomon,
 Taaveti poeg, Iisraeli kuningas, on ehitanud; teil pole enam vaja
 seda õlgadel kanda. Teenige nüüd Issandat, oma Jumalat, ja tema
 rahvast Iisraeli!

Ja korraldage endid oma perekondade kaupa rühmadena
 Taaveti, Iisraeli kuninga eeskirja ja tema poja Saalomoni
 määruse järgi

ja astuge pühamusse - leviitide perekonnarühmad olgu
 vastavalt teie vendade, rahva poegade perekondade jaotusele -

ja tapke paasatall, pühitsege endid ja valmistage see oma
 vendadele, tehes, nagu Issand Moosese läbi on käskinud!”

Ja Joosija annetas rahva poegadele lambaid ja kitsi, lamba- ja
 kitsetallesid - kõik paasaohvreiks kõigile kohalviibijaile -
 arvult kolmkümmend tuhat, ja kolm tuhat veist; need olid kuninga
 omandist.

Ka tema vürstid annetasid vabatahtlikult rahvale,
 preestritele ja leviitidele; Hilkija, Sakarja ja Jehiel, Jumala
 koja eestseisjad, andsid preestritele paasaohvreiks kaks tuhat
 kuussada talle ja kolmsada veist.

Ja Konanja, ja Semaja ja Netaneel, tema vennad, ja Hasabja,
 Jeiel ja Joosabad, leviitide ülemad, annetasid leviitidele
 paasaohvreiks viis tuhat talle ja viissada veist.

Nõnda valmistuti teenistuseks. Siis asusid preestrid oma
 kohtadele, nõndasamuti leviidid rühmade kaupa, nagu kuningas oli
 käskinud,

ja nad tapsid paasatalle; preestrid piserdasid verd nende
 käest ja leviidid nülgisid.

Aga nad panid kõrvale põletusohvrid, mis nad pidid andma
 rahva poegade perekondadele rühmade kaupa ohverdamiseks
 Issandale, nõnda nagu Moosese raamatus on kirjutatud; ja
 nõndasamuti oli lugu veistega.

Ja nad küpsetasid paasatalle korra kohaselt tulel,
 pühitsetud annid aga keetsid nad pottides, padades ja pannidel,
 ja viisid need rutates kõigile rahva poegadele.

Seejärel nad valmistasid iseendile ja preestritele, sest
 preestrid, Aaroni pojad, olid ööni ohverdamas põletusohvreid ja
 rasvu; seepärast valmistasid leviidid iseendile ja preestritele,
 Aaroni poegadele.

Ja lauljad, Aasafi pojad, olid oma kohal Taaveti, Aasafi,
 Heemani ja kuninga nägija Jedutuuni käsu kohaselt; ja
 väravahoidjad olid igas väravas; neil ei olnud vaja oma
 teenistusest lahkuda, sest nende vennad leviidid valmistasid
 neile.

Nõnda korraldus kogu Issanda teenistus sel päeval -
 paasapüha pidamine ja põletusohvrite ohverdamine Issanda altaril -
 kuningas Joosija käsu kohaselt.

Ja kohal viibivad Iisraeli lapsed pidasid seekord paasapüha
 ja hapnemata leibade püha seitse päeva.

Niisugust paasapüha ei olnud Iisraelis peetud prohvet
 Saamueli päevist peale; sest ükski Iisraeli kuningaist ei olnud
 pidanud niisugust paasapüha, nagu pidasid Joosija, preestrid ja
 leviidid, kogu kohal viibiv Juuda ja Iisrael ja Jeruusalemma
 elanikud.

Joosija kaheksateistkümnendal valitsemisaastal peeti see
 paasapüha.

Joosija surm Pärast kõike seda, kui Joosija oli koja korda seadnud,
 tuli Egiptuse kuningas Neko sõdima Karkemise vastu Frati jõe
 ääres; ja Joosija läks temale vastu.

Aga see läkitas tema juurde saadikud ütlema: „Mis on mul
 sinuga tegemist, Juuda kuningas? Ei ole ma täna tulnud sinu
 vastu, vaid selle soo vastu, kes minuga sõdib. Jumal on mind
 käskinud rutata. Jäta rahule Jumal, kes on minuga, et ta sind ei
 hävitaks!”

Aga Joosija ei hoidunud temast eemale, vaid muutis end
 tundmatuks, et temaga võidelda; ta ei kuulanud Neko sõnu, mis olid
 Jumala suust, vaid läks sõdima Megiddo orgu.

Aga kütid ambusid kuningas Joosijat; ja kuningas ütles oma
 sulastele: „Viige mind ära, sest ma olen raskesti haavatud!”

Siis ta sulased tõstsid ta sõjavankrist teise vankrisse,
 mis tal oli, ja viisid ta Jeruusalemma. Ta suri ja ta maeti
 oma vanemate hauda. Ja kogu Juuda ja Jeruusalemm leinasid
 Joosijat.

Ja Jeremija tegi Joosija pärast nutulaulu; kõik lauljad ja
 lauljannad on oma nutulauludes rääkinud Joosijast kuni
 tänapäevani. See kujunes Iisraelis tavaks; ja vaata, need on
 Nutulauludes kirja pandud.

Ja muud Joosija lood ja tema vagad teod, mis vastasid
 Issanda Seaduse eeskirjale,

tema varasemad ja hilisemad lood, vaata, need on kirja
 pandud Iisraeli ja Juuda Kuningate raamatus.