Piibel.NET
Teine Ajaraamat2. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
11Juuda kuningas Rehabeam kindlustab oma riiki Ja kui Rehabeam tuli Jeruusalemma, siis ta kogus kokku
 Juuda ja Benjamini soo, sada kaheksakümmend tuhat valitud
 sõjakõlvulist meest, et sõdida Iisraeli vastu ja taastada
 kuningriik Rehabeamile.

Aga jumalamees Semajale tuli Issanda sõna, kes ütles:
„Räägi Rehabeamiga, Saalomoni pojaga, Juuda kuningaga, ja
 kogu Iisraeliga Juudas ja Benjaminis ning ütle:

Nõnda ütleb Issand: Te ei tohi minna ega sõdida oma vendade
 vastu! Igamees mingu tagasi koju, sest see lugu on lastud
 sündida minu poolt!” Ja nad võtsid kuulda Issanda sõna ja läksid
 tagasi ega läinud Jerobeami vastu.

Ja Rehabeam elas Jeruusalemmas ning ehitas Juudas
 kindlustatud linnu.

Siis ta ehitas Petlemma, Eetami, Tekoa,
Beet-Suuri, Sooko, Adullami,
Gati, Maaresa, Siifi,
Adoraimi, Laakise, Aseka,
Sora, Ajjaloni ja Hebroni kindlustatud linnadeks Juudas ja
 Benjaminis.

Ta tegi linnused tugevaks, paigutas neisse vürstid ning
 toidu-, õli- ja veinivarud;

ja igasse linna kilpe ja piike; ta tegi need väga
 tugevaks. Juuda ja Benjamin jäid temale.

Ja preestrid ja leviidid, kes olid kogu Iisraelis, tulid
 tema juurde kõigist oma paigust.

Leviidid jätsid maha oma karjamaad ja omandi ning
 läksid Juudasse ja Jeruusalemma, kuna Jerobeam ja ta pojad olid
 nad Issanda preestriametist ära ajanud.

Tema oli ju enesele preestrid seadnud ohvriküngaste,
 kurjade vaimude ja vasikate jaoks, mis ta oli teinud.

Ja nende järel tulid Jeruusalemma kõigist Iisraeli
 suguharudest need, kes olid südamega andunud otsima Issandat,
 Iisraeli Jumalat, ohverdama Issandale, oma vanemate Jumalale.

Nõnda nad kinnitasid Juuda kuningriiki ja toetasid
 Rehabeami, Saalomoni poega, kolm aastat; sest nad käisid Taaveti
 ja Saalomoni teed kolm aastat.

Ja Rehabeam võttis enesele naiseks Mahalati, Taaveti poja
 Jerimoti ja Iisai poja Eliabi tütre Abihaili tütre.

Ja see sünnitas temale pojad Jeuse, Semarja ja Saahami.
Ja selle järel ta võttis Absalomi tütre Maaka, kes
 sünnitas temale Abija, Attai, Siisa ja Selomiti.

Ja Rehabeam armastas Maakat, Absalomi tütart, rohkem kui
 kõiki oma naisi ja liignaisi; aga ta oli võtnud kaheksateist
 naist ja kuuskümmend liignaist; temale sündis kakskümmend
 kaheksa poega ja kuuskümmend tütart.

Ja Rehabeam määras Abija, Maaka poja, peameheks, vürstiks
 ta vendade hulgas, sest ta tahtis teda kuningaks tõsta.

Ta tegi targasti ning jaotas kõik oma pojad kõigisse Juuda
 ja Benjamini maadesse, kõigisse kindlustatud linnadesse, andis
 neile rikkalikult toidust ja võttis neile palju naisi.