Piibel.NET
Esimene ajaraamat1. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
3Taaveti pojad Ja need olid Taaveti pojad, kes temale sündisid Hebronis:
 esmasündinu Amnon, jisreellannast Ahinoamist, teine Taaniel,
 karmellannast Abigailist,

kolmas Absalom, Gesuri kuninga Talmai tütre Maaka poeg,
 neljas Adonija, Haggiti poeg,

viies Sefatja, Abitalist, kuues Jitream, ta naisest Eglast.
Need kuus sündisid temale Hebronis, kus ta valitses seitse
 aastat ja kuus kuud. Ja Jeruusalemmas valitses ta kolmkümmend
 kolm aastat.

Ja need sündisid temale Jeruusalemmas: Simea, Soobab,
 Naatan ja Saalomon neljakesi Bat-Suuast, Ammieli tütrest;

ja Jibhar, Elisama, Elifelet,
Noga, Nefeg, Jaafia,
Elisama, Eljada, Elifelet - üheksa.
Need kõik olid Taaveti pojad, peale liignaiste poegade; ja
 Taamar oli nende õde.

Saalomoni järeltulijad Ja Saalomoni poeg oli Rehabeam; tema poeg oli Abija; tema
 poeg oli Aasa; tema poeg oli Joosafat;

tema poeg oli Jooram; tema poeg oli Ahasja; tema poeg oli
 Joas;

tema poeg oli Amasja; tema poeg oli Asarja; tema poeg oli
 Jootam;

tema poeg oli Aahas; tema poeg oli Hiskija; tema poeg oli
 Manasse;

tema poeg oli Aamon; tema poeg oli Joosija.
Ja Joosija pojad olid: esmasündinu Joohanan, teine
 Joojakim, kolmas Sidkija, neljas Sallum.

Ja Joojakimi pojad olid: tema poeg Jekonja; tema poeg
 Sidkija.

Ja vangistatud Jekonja pojad olid: tema poeg Sealtiel,
Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hoosama ja Nedabja.
Ja Pedaja pojad olid Serubbaabel ja Simei. Ja Serubbaabeli
 pojad olid Mesullam ja Hananja; nende õde oli Selomit;

ja Hasuba, Ohel, Berekja, Hasadja ja Juusab-Hesed
 viiekesi.

Ja Hananja pojad olid: Pelatja, Jesaja, Refaja pojad,
 Arnani pojad, Obadja pojad, Sekanja pojad.

Ja Sekanja poeg oli Semaja; ja Semaja pojad olid: Hattus,
 Jigal, Baariah, Nearja ja Saafat - kokku oli neid kuus.

Ja Nearja pojad olid: Eljoenai, Hiskija ja Asrikam
 kolmekesi.

Ja Eljoenai pojad olid: Hoodavja, Eljasib, Pelaja, Akkub,
 Joohanan, Delaja ja Anani seitsmekesi.