Piibel.NET
Esimene ajaraamat1. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
26Templi väravahoidjad ja muud ametimehed Mis puutub väravahoidjate rühmadesse, siis oli korahlastest
 Meselemja, Kore poeg, Aasafi järeltulijate hulgast.

Ja Meselemja pojad olid: esmasündinu Sakarja, teine Jediel,
 kolmas Sebadja, neljas Jatniel,

viies Eelam, kuues Joohanan, seitsmes Eljoenai.
Ja Oobed-Edomi pojad olid: esmasündinu Semaja, teine
 Joosabad, kolmas Joah, neljas Saakar, viies Netaneel,

kuues Ammiel, seitsmes Issaskar, kaheksas Peulletai; sest
 Jumal oli teda õnnistanud.

Ja tema pojale Semajale sündisid pojad, kes oma
 perekondades valitsesid, sest nad olid vahvad mehed.

Semaja pojad olid: Otni, Refael, Oobed, Elsabad ja tema
 vennad, vahvad mehed, Elihu ja Semakja.

Kõik need olid Oobed-Edomi järeltulijad, nemad ja nende
 pojad ja vennad, vahvad mehed, tublid teenistuses - kokku
 kuuskümmend kaks Oobed-Edomist.

Meselemjal olid pojad ja vennad, vahvad mehed, kokku
 kaheksateist.

Ja Hosal, kes oli Merari järeltulijaist, olid pojad:
 Simri, peamees, kelle tema isa peameheks pani, kuigi ta ei olnud
 esmasündinu;

teine Hilkija, kolmas Tebalja, neljas Sakarja; kõiki Hosa
 poegi ja vendi oli kokku kolmteist.

Neil väravahoidjate rühmadel oli vastavalt meeste peade
 arvule kohustus, nagu nende vendadelgi, teenida Issanda kojas.

Ja nad heitsid liisku, niihästi väikesed kui suured
 perekonnad, iga värava pärast.

Ja Selemjale langes liisk ida poole; ka tema pojale
 Sakarjale, kes oli tark nõuandja, heideti liisku, ja temale tuli
 liisk põhja poole;

Oobed-Edomile tuli liisk lõuna poole, ja tema poegadele
 sai varaait;

Suppimile ja Hosale tuli liisk lääne poole, Salleketi värava
 juurde ülesviival teel, vahtkond vahtkonna kõrvale:

ida pool kuus leviiti, põhja pool iga päev neli, lõuna
 pool iga päev neli ja varaaida juures kaks ja kaks;

eesõue juures, lääne pool: neli tee ääres, kaks eesõue
 juures.

Need olid väravahoidjate rühmad korahlaste järeltulijaist
 ja Merari järeltulijaist.

Ja leviidid: Ahhija oli Jumala koja varanduste ja
 pühitsetud andide varanduste hoidjaks.

Laedani pojad, Geersoni poja Laedani pojad, perekonna
 peamehed; Geersoni pojal Laedanil oli Jehiel.

Jehieli pojad Seetam ja Joel, tema vend, olid Issanda koja
 varanduste hoidjad.

Mis puutub amramlastesse, jisharlastesse, hebronlastesse
 ja ossiellastesse,

siis oli Moosese poja Geersomi poeg Sebuel varanduste
 ülem.

Ja tema Elieserist põlvnevad vennad olid: selle poeg
 Rehabja, tema poeg Jesaja, tema poeg Jooram, tema poeg Sikri ja
 tema poeg Selomit.

See Selomit ja tema vennad hoidsid kõiki neid pühitsetud
 andide varandusi, mis kuningas Taavet, perekondade peamehed,
 tuhande- ja sajapealikud ja sõjaväepealikud olid pühitsenud.

Sõjasaagist olid nad need Issanda koja toetuseks
 pühitsenud.

Nõndasamuti kõik, mis nägija Saamuel ja Saul, Kiisi poeg,
 ja Abner, Neeri poeg, ja Joab, Seruja poeg, olid pühitsenud;
 kõik pühitsetu oli Selomiti ja tema vendade käe all.

Jisharlastest olid Kenanja ja tema pojad Iisraelis
 ilmalikus teenistuses - ametnikeks ja kohtumõistjaiks.

Hebronlastest olid Hasabja ja tema vennad, tuhat
 seitsesada vahvat meest, Iisraeli valitsusvõimu eesotsas
 siinpool Jordanit, lääne pool, kõigis Issanda ülesandeis ja
 kuninga teenistuses.

Hebronlastest olid: Jerija, peamees - mis puutub
 hebronlastesse, nende perekondade järeltulijaisse, siis otsiti
 neid Taaveti neljakümnendal valitsemisaastal ja nende hulgast
 leiti vahvaid mehi Gileadi Jaaseris -,

ja tema vennad, kaks tuhat seitsesada vahvat meest,
 perekondade peamehed. Kuningas Taavet pani need ruubenlastele,
 gaadlastele ja Manasse poolele suguharule ülevaatajaiks kõigis
 Jumala ja kuninga asjus.