Piibel.NET
JoosuaJoosua
 
Eestikeelne Piibel 1997
13Vallutamata maa-alad Kui Joosua oli vana ja elatanud, ütles Issand temale: „Sa oled vana ja elatanud, aga väga palju maad on jäänud vallutamata.
See on maa, mis on üle jäänud: kõik vilistite piirkonnad ja kogu gesurlaste maa
alates Siihonist, mis on ida pool Egiptust, kuni Ekroni maa-alani põhja pool, mida peetakse kaananlastele kuuluvaks, viis vilistite vürsti - Assa, Asdodi, Askeloni, Gati ja Ekroni, ja aavlased
lõuna pool; kogu kaananlaste maa ja Aarast, mis on siidonlaste oma, kuni Afekani, emorlaste maa piirini;
ja geballaste maa ja kogu Liibanon päikesetõusu pool Baal-Gaadist Hermoni mäe all kuni Hamati teelahkmeni.
Kõik, kes elavad mäestikus Liibanonist kuni Misrefot-Maimini, kõik siidonlased, ma ajan ära Iisraeli laste eest; jaota see siis liisu läbi Iisraelile pärisosaks, nagu ma sind olen käskinud!
Jaota nüüd see maa pärisosaks üheksale suguharule ja Manasse poolele suguharule!”
Jordanist ida pool asuvate suguharude maa-alad Koos Manasse teise poolega olid ruubenlased ja gaadlased saanud oma pärisosa, mille Mooses neile oli andnud sealpool Jordanit, ida pool, nõnda nagu Issanda sulane Mooses oli neile selle andnud,
alates Arnoni jõe ääres olevast Aroerist, keset orgu olevast linnast: kogu Meedeba tasandiku kuni Diibonini;
ja kõik emorlaste kuninga Siihoni linnad, kes valitses Hesbonis, kuni ammonlaste maa piirini;
Gileadi, gesurlaste ja maakatlaste maa-ala, ja kogu Hermoni mäestiku, ja kogu Baasani kuni Salkani;
kogu Oogi kuningriigi Baasanis, kes valitses Astarotis ja Edreis, kes oli viimaseid refalasi; Mooses oli neid löönud ja nad ära ajanud.
Aga Iisraeli lapsed ei ajanud ära gesurlasi ja maakatlasi, vaid Gesur ja Maakat elavad Iisraeli keskel tänapäevani.
Ainult Leevi suguharule ei andnud ta pärisosa: Issanda, Iisraeli Jumala tuleohvrid on selle pärisosa, nagu ta temale oli öelnud.
Mooses oli andnud ruubenlaste suguharule nende suguvõsade kaupa:
neile sai maa-ala alates Arnoni jõe ääres olevast Aroerist, keset orgu olevast linnast, ja kogu tasandik Meedeba juures,
Hesbon ja kõik selle tasandikul olevad linnad, Diibon, Baamot-Baal, Beet-Baal-Meon,
Jahsa, Kedemot, Meefaat,
Kirjataim, Sibma, Seret-Sahar Orumäel,
Beet-Peor, Pisgaa nõlvakud ja Beet-Jesimot;
ja kõik tasandiku linnad, ja kogu emorlaste kuninga Siihoni kuningriik, kes valitses Hesbonis, keda Mooses oli löönud koos Midjani ülematega: Evi, Rekemi, Suuri, Huuri ja Rebaga, Siihoni vürstidega, kes maal elasid.
Ka Bileami, Beori poja, ennustaja, tapsid Iisraeli lapsed mõõgaga, lisaks teistele mahalööduile.
Ruubenlaste maa piiriks oli Jordan ja selle piirkond. See oli ruubenlaste pärisosa nende suguvõsade kaupa, linnad koos nende küladega.
Mooses oli andnud Gaadi suguharule, gaadlastele, nende suguvõsade kaupa:
neile sai maa-ala: Jaaser ja kõik Gileadi linnad, ja pool ammonlaste maast kuni Aroerini, mis on Rabba + Rabba on praegune Amman.   kohal;
ja Hesbonist alates kuni Raamat-Mispeni ja Betonimini, ja Mahanaimist kuni Lo-Debarini;
ja orus: Beet-Haaram, Beet-Nimra, Sukkot ja Saafon, ülejäänud osa Hesboni kuninga Siihoni kuningriigist, Jordan ja selle piirkond kuni Kinnereti järve otsani teisel pool Jordanit, ida pool.
See oli gaadlaste pärisosa nende suguvõsade kaupa, linnad koos nende küladega.
Ja Mooses oli andnud Manasse poolele suguharule, ja nõnda sai manasselaste poolele suguharule, nende suguvõsade kaupa:
nende maa-alaks sai Mahanaimist alates kogu Baasan, kogu Baasani kuninga Oogi kuningriik ja kõik Baasanis olevad Jairi telklaagrid, kuuskümmend linna,
ja pool Gileadi, ja Astarot ja Edrei, Oogi kuningriigi linnad Baasanis; see sai Manasse poja Maakiri lastele, pooltele Maakiri lastest nende suguvõsade kaupa.
Need on maa-alad, mis Mooses oli andnud pärisosaks Moabi lagendikel teisel pool Jordanit, Jeeriko kohal ida pool.
Aga Leevi suguharule Mooses ei andnud pärisosa: Issand, Iisraeli Jumal, on ise nende pärisosa, nagu ta neile oli öelnud.