Piibel.NET
Teine Kuningate raamat2. Kuningate
 
Eestikeelne Piibel 1997
10Jehu hävitab Ahabi suguvõsa Aga Ahabil oli Samaarias seitsekümmend poega. Ja Jehu kirjutas
 kirja ning läkitas Samaariasse Jisreeli ülemaile, vanemaile ja Ahabi
 poegade hooldajaile, öeldes:

„Niipea kui see kiri jõuab teie kätte, ja teie juures on ju teie
 isanda pojad, ja teil on ka sõjavankrid ja hobused, kindlustatud linn
 ja sõjariistad,

siis valige oma isanda poegadest parim ja õiglasim, pange tema
 ta isa aujärjele ja sõdige oma isanda soo eest!”

Aga nad kartsid üliväga ja ütlesid: „Vaata, need kaks
 kuningat ei suutnud seista tema vastu, kuidas siis meie suudaksime
 seista?”

Ja kojaülem, linnapealik, vanemad ja hooldajad läkitasid Jehule
 ütlema: „Me oleme su sulased ja teeme kõik, mida sina meid käsid! Me
 ei tõsta kedagi kuningaks; tee, mis sinu silmis hea on!”

Siis ta kirjutas neile teise kirja, öeldes: „Kui te olete minu
 poolt ja kuulate mind, siis võtke nende meeste, oma isanda poegade
 pead ja tulge homme sel ajal minu juurde Jisreeli!” Kuningapojad,
 kokku seitsekümmend, olid linna ülikute juures, kes neid kasvatasid.

Ja kui kiri jõudis neile kätte, siis võtsid nad kõik
 seitsekümmend kuningapoega ja
 tapsid nad, panid nende pead korvidesse ja
 läkitasid need Jehule Jisreeli.

Ja käskjalg tuli ning teatas temale, öeldes: „Kuningapoegade
 pead on toodud.” Ja tema ütles: „Pange need hommikuni värava suhu
 kahte hunnikusse!”

Ja hommikul läks ta välja, astus sinna ning ütles kogu rahvale:
 „Teie olete süüta! Vaata, mina olen pidanud vandenõu oma isanda vastu
 ja olen tema tapnud. Aga kes on maha löönud kõik need?

Teadke siis, et ei lange tühja ainuski Issanda sõna, mis Issand
 on rääkinud Ahabi soo kohta. Ja Issand on teinud, mis ta on rääkinud
 oma sulase Eelija läbi.”

Ja Jehu lõi maha kõik, kes Ahabi sool olid Jisreelis alles
 jäänud,
 ja kõik ta ülikud, usaldusmehed ja preestrid, kuni temale ei olnud
 jäänud ainsatki pääsenut.

Siis ta võttis kätte ja tuli ära, et minna Samaariasse; aga
 jõudnud karjaste Beet-Eekedini, mis on tee ääres,

kohtas Jehu Juuda kuninga Ahasja vendi ja küsis: „Kes te
 olete?” Ja need vastasid: „Me oleme Ahasja vennad ja läheme alla, et
 tervitada kuningapoegi ja kuninga ema poegi.”

Aga ta ütles: „Võtke nad elusalt kinni!” Ja nad võeti
 elusalt kinni ning tapeti Beet-Eekedi kaevu juures, kõik nelikümmend kaks
 meest; ta ei jätnud neist järele ainsatki.

Kui Jehu läks sealt ära, siis kohtas ta Joonadabi, Reekabi poega,
 kes tuli temale vastu. Jehu teretas teda ja küsis temalt: „Kas sinu
 süda on niisama otsekohene, nagu minu süda on sinu südame vastu?” Ja
 Joonadab vastas: „On küll!” - „Kui nõnda, siis anna oma käsi!” Ja
 Joonadab andis oma käe ning Jehu laskis teda astuda enese juurde vankrisse.

Ja ta ütles: „Tule koos minuga ja vaata mu agarust Issanda
 pärast!” Ja teda sõidutati tema vankris.

Ja kui Jehu jõudis Samaariasse, siis ta lõi maha kõik, kes Ahabil
 olid Samaarias järele jäänud, kuni ta oli tema hävitanud Issanda sõna
 kohaselt, mis Issand oli rääkinud Eelijale.

Jehu teeb lõpu Baali teenimisele Siis Jehu kogus kokku kogu rahva ja ütles neile: „Ahab on Baali
 teeninud pisut, Jehu tahab teda teenida rohkem!

Kutsuge siis nüüd minu juurde kõik Baali prohvetid, kõik ta
 teenrid ja kõik ta preestrid, ärgu puudugu ükski, sest mul on tuua
 Baalile suur ohver; ei jää elama ükski, kes puudub!” Aga Jehu tegi
 seda tagamõttega, et hukata Baali teenrid.

Ja Jehu ütles: „Pühitsege Baali püha!” Ja see kuulutati välja.
Ja Jehu läkitas sõna kogu Iisraelisse; siis tulid kõik Baali
 teenrid, ükski mees ei jäänud tulemata. Ja nad läksid Baali kotta
 ning Baali koda sai täis otsast otsani.

Ja ta ütles rõivakambri ülemale: „Too riided kõigile Baali
 teenritele!” Ja too tõi neile riided.

Siis läks Jehu koos Reekabi poja Joonadabiga Baali kotta ja
 ütles Baali teenritele: „Otsige ja vaadake järele, et siin teie
 juures ei oleks mõnda Issanda sulast, vaid oleksid ainult Baali
 teenrid!”

Siis läksid nad sisse tapa- ja põletusohvreid ohverdama; aga
 Jehu oli paigutanud õue kaheksakümmend meest, öeldes: „Kui peaks
 pääsema mõni neist meestest, kelle ma toon teie kätte, siis jääb hing
 hinge vastu!”

Ja kui ta oli lõpetanud põletusohvri ohverdamise, ütles Jehu
 ihukaitsjaile ja vankrisõdureile: „Minge sisse, lööge nad maha, ükski
 ärgu pääsegu välja!” Ja ihukaitsjad ja vankrisõdurid lõid nad
 mõõgateraga maha ning viskasid välja. Siis nad läksid
 Baali koja tagaruumi

ja tõid välja Baali sambad ning põletasid need ära.
Ja nad kiskusid maha Baali samba, kiskusid maha Baali koja ja
 tegid selle käimlaks tänapäevani.

Nõnda hävitas Jehu Iisraelist Baali.
Aga Nebati poja Jerobeami pattudest, millega too saatis
 Iisraeli pattu tegema, Jehu ei loobunud, kuldvasikaist, mis olid
 Peetelis ja Daanis.

Ja Issand ütles Jehule: „Et sa oled teinud hästi,
 mis minu silmis õige on, oled talitanud Ahabi sooga, nõnda nagu mul
 südame peal oli, siis istuvad su pojad Iisraeli aujärjel neljanda
 põlveni.”

Aga Jehu ei kandnud hoolt, et käia Issanda, Iisraeli Jumala
 Seaduse järgi kõigest oma südamest; ta ei loobunud Jerobeami
 patust, millega too oli saatnud Iisraeli pattu tegema.

Neil päevil hakkas Issand Iisraeli vähendama, sest Hasael lõi
 neid kõigis Iisraeli paigus

Jordanist päikesetõusu pool, lõi kogu Gileadimaad, gaadlasi,
 ruubenlasi ja manasselasi alates Aroerist, mis on Arnoni jõe ääres,
 niihästi Gileadi kui Baasanit.

Ja mis veel tuleks öelda Jehust ja kõigest, mis ta tegi, ja
 kõigist ta vägitegudest, eks sellest ole kirjutatud Iisraeli
 kuningate Ajaraamatus?

Ja Jehu läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti
 Samaariasse; ja tema poeg Jooahas sai tema asemel kuningaks.

Ja aega, mis Jehu Samaarias valitses Iisraeli üle, oli
 kakskümmend kaheksa aastat.