Piibel.NET
Luuka evangeeliumLuuka
 
Eestikeelne Piibel 1997
23Pilaatus kuulab Jeesust üle Ja kogu nende hulk tõusis püsti ning viis Jeesuse Pilaatuse juurde.
Ja nad hakkasid tema peale kaebama: „Me oleme leidnud, et
 tema ahvatleb meie rahvast eksiteele. Ta keelab anda keisrile pearaha
 ja väidab enda kuningas Messia olevat.”

Pilaatus küsis Jeesuselt: „Kas sina oled juutide kuningas?” Tema
 lausus talle vastates: „Need on sinu sõnad.”

Pilaatus ütles ülempreestritele ja rahvahulgale: „Ma ei leia
 sellel inimesel mingit süüd.”

Nemad aga ajasid peale, üteldes: „Tema ässitab rahvast, õpetades
 rahvast
 kogu Juudamaal, alates Galileast kuni siiani.”

Seda kuuldes küsis Pilaatus, kas see inimene on galilealane.
Ja kui ta sai teada, et Jeesus on Heroodese meelevalla alt,
 saatis ta tema Heroodese juurde, kes ka ise oli neil päevil Jeruusalemmas.

Jeesus Heroodese ees Aga Heroodes sai Jeesust nähes väga rõõmsaks, sest ta oli juba
 ammugi tahtnud teda näha, kuna ta oli temast kuulnud; samuti lootis
 ta näha mõnda imetähte, mida ta teeb.

Ta küsitles teda paljudes asjades, aga Jeesus ei vastanud
 talle midagi.

Ent ülempreestrid ja kirjatundjad seisid seal juures ja
 kaebasid ägedalt ta peale.

Kui siis ka Heroodes oma sõduritega oli teda halvustanud
 ja teotanud, heitis ta talle ülle särava rõiva ja saatis
 tagasi Pilaatuse juurde.

Aga selsamal päeval said Pilaatus ja Heroodes omavahel
 sõpradeks, kuna enne seda olid nad olnud teineteisega vaenus.

Pilaatus mõistab Jeesuse surma Pilaatus aga kutsus kokku ülempreestrid ja ülemad ja rahva
ning ütles neile: „Te olete toonud minu juurde selle
 inimese otsekui rahva ässitaja, ja vaata, mina ei ole teie ees teda üle
 kuulates leidnud sellel inimesel ühtegi süüd, mida teie
 tema peale kaebate.

Kuid ühtegi süüd ei ole leidnud ka Heroodes, sest ta on tema
 saatnud tagasi meie juurde. Ja vaata, ta ei ole teinud midagi, mis
 vääriks surma.

Mina siis karistan teda ja lasen ta vabaks.”
[Aga ta oli kohustatud neile pühadeks ühe vangi vabaks laskma.]
Aga rahvahulk karjus ja hüüdis: „Hukka ta ära! Lase
 meile vabaks Barabas!”

Too oli linnas sündinud mässu ja mõrva pärast vangi heidetud.
Aga Pilaatus pöördus taas nende poole, tahtes vabaks lasta Jeesust.
Kuid nemad karjusid vastu: „Löö risti, löö ta risti!”
Tema aga ütles neile kolmandat korda: „Kuidas nii, mis ta siis
 halba on teinud? Ma ei ole temast leidnud ühtegi surmasüüd. Mina siis
 karistan teda ja lasen ta vabaks.”

Nemad aga ajasid peale suure häälega nõudes, et Jeesus
 löödaks risti, ja nende kisa võttis võimust.

Ja Pilaatus otsustas, et sünniks nende nõudmist mööda:
ta laskis vabaks selle, kes mässamise ja mõrva pärast oli
 heidetud vangi, aga selle, keda nemad palusid, Jeesuse, andis ta nende
 meelevalla kätte.

Jeesus lüüakse risti Kuid teda ära viies said nad kätte kellegi Siimona
 Küreenest, kes oli maalt linna tulemas, ja panid risti tema selga, et
 ta kannaks seda Jeesuse järel.

Ent Jeesusega käis kaasas suur hulk rahvast ja naisi, kes
 endale vastu rindu lüües teda itkesid.

Jeesus aga ütles nende poole pöördudes: „Jeruusalemma tütred,
 ärge nutke minu pärast, nutke pigem iseendi ja oma laste pärast,

sest vaata, päevad tulevad, mil öeldakse: Õndsad on sigimatud,
 ja ihud, mis ei ole ilmale kandnud, ja rinnad, mis ei ole imetanud!

Siis hakatakse ütlema mägedele: Langege meie peale! ja
 küngastele: Katke meid!

Sest kui seda tehakse toore puuga, mis sünnib siis kuivaga?”
Aga ka kaks muud kurjategijat viidi hukkamisele koos temaga.
Ja kui nad tulid sinna paika, mida hüütakse Pealuuks, siis nad
 lõid Jeesuse sinna risti, samuti kurjategijad - ühe temast paremale, teise
 vasemale.

[Aga Jeesus ütles: „Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea,
 mida nad teevad!”] Aga nad heitsid liisku tema rõivaid jagades.

Ja rahvas oli jäänud seisma ja teda vaatama. Aga ülemadki
 irvitasid Jeesuse üle: „Teisi on ta päästnud, päästku iseennast, kui
 ta on see äravalitu, Jumala Messias!”

Ja ka sõdurid teotasid teda, astudes ta juurde, tuues talle äädikat
ja öeldes: „Kui sa oled juutide kuningas, päästa iseennast!”
Aga tema kohal oli ka tahvel: See on juutide kuningas.
Aga üks ristil rippuvaist kurjategijaist teotas Jeesust: „Eks sa
 ole Messias? Päästa siis iseennast ja meid!”

Aga teine sõitles teda: „Karda ometi Jumalat, kuna sa oled
 sellesama karistuse all!

Meie küll õigusega, sest me saame kätte, mis meie teod on väärt,
 aga tema ei ole teinud midagi sündmatut.”

Ja ta ütles: „Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma
 kuningriiki!”

Ja Jeesus ütles talle: „Tõesti, ma ütlen sulle, juba täna oled
 sa koos minuga paradiisis.”

Jeesus sureb ristil Ja umbes keskpäeva paiku tuli pimedus üle terve maa
 kuni kella kolmeni peale lõunat,

sest päike pimenes. Aga templi vahevaip kärises keskelt lõhki.
Ja Jeesus hüüdis valju häälega: „Isa, sinu kätte ma annan oma
 vaimu!” Seda öeldes heitis ta hinge.

Aga juhtunut nähes andis väeülem Jumalale au, öeldes: „See inimene
 oli tõesti õige!”

Ja kogu rahvahulk, kes oli tulnud seda pealt vaatama, lõi
 sündivat nähes endale vastu rindu ja pöördus tagasi.

Aga kõik, kes Jeesust tundsid, olid jäänud seisma eemale,
 samuti naised, kes olid käinud temaga kaasas Galileamaalt alates,
 ja nad nägid seda.

Jeesus maetakse kaljuhauda Ja vaata, Juuda linnast Arimaatiast pärit Joosepi-nimeline
 Suurkohtu nõunik, kes oli hea ja õiglane mees,

kes ei olnud leppinud nende otsuse ega teoga ja kes ootas Jumala riiki,
läks Pilaatuse juurde ja palus enesele Jeesuse ihu.
Ja ta võttis selle maha, mähkis linasse ja asetas kaljusse
 raiutud hauda, kuhu polnud veel mitte kedagi maetud.

Ja see oli pühade valmistumispäev, ning hingamispäev oli algamas.
Aga naised, kes olid Jeesusega koos tulnud Galileast, läksid
 kaasa ja vaatasid hauakambrit ja seda, kuidas tema ihu sinna pandi.

Siis nad pöördusid tagasi ning panid valmis lõhnarohte ja mürri.
 Ja hingamispäeval puhkasid nad käsu järgi.