Piibel.NET
Teine Makkabite raamat2. Makkabite
 
Eestikeelne Piibel 1997
10Templi puhastamine Aga Makkabi ja need, kes koos temaga olid, vallutasid Issanda
 abiga jälle templi ja linna.

Nad hävitasid võõramaalaste poolt turule ehitatud altarid,
 nõndasamuti ka pühad hiied.

Ja olles templi puhastanud, tegid nad uue altari. Lüües
 kividest sädemeid, võtsid nad sealt tuld ning tõid kahe aasta järel jälle
 ohvri. Nad korrastasid ka suitsutusrohu, lambid ja vaateleivad.

Kui nad seda olid teinud, siis nad palusid Issandat kummuli
 maas olles, et ta enam ei laseks neid langeda niisugusesse õnnetusse,
 et tema, kui nad veel kunagi pattu teevad, karistaks neid leebelt ega
 annaks neid jumalasalgajate ja julmade paganate kätte.

Ja juhtus, et templi puhastamine leidis aset päeval, mil võõramaalased
 olid templi rüvetanud, see oli sellesama kuu, kislevikuu kahekümne
 viiendal päeval.

Siis pidasid nad kaheksa päeva rõõmupüha lehtmajadepüha korra
 järgi, meenutades, kuidas nad alles hiljuti olid lehtmajadepühal
 elutsenud mägedes ja koobastes nagu metsloomad.

Seepärast kandsid nad roheliste lehtedega ehitud keppe, haljaid oksi ja
 palmilehti ning laulsid kiituslaule temale, kes oli lasknud korda
 minna oma asupaiga puhastamise.

Ja nad tegid seadluse üldise otsuse ja käsuga kogu juudi
 rahvale, et neid päevi pühitsetaks igal aastal.

Niisugune oli siis lõpp, mis tuli Antiohhosele, lisanimega
 Epifanes.

Ptolemaios Makron kaotab poolehoiu Nüüd me jutustame, mis juhtus selle jumalakartmatu Antiohhose
 poja Antiohhos Eupatori ajal, ja võtame lühidalt kokku sõdadega alati
 kaasnevad kannatused.

Tema, kui ta oli kuningriigi üle võtnud, määras kellegi Lüüsiase
 riigihoidjaks ning Koile-Süüria ja Foiniikia ülempealikuks.

Aga Ptolemaios, keda hüüti Makroniks, oli esimene, kes kaitses
 juutide õigust pärast neile sündinud ülekohut ja püüdis rahulikul teel
 nende asju ajada.

Sellepärast süüdistasid teda õukondlased Eupatori ees ja sageli
 sõimati teda äraandjaks, sest ta oli maha jätnud Küprose, mille
 Filomeetor oli tema hooleks usaldanud, ja oli üle läinud Antiohhos Epifanese
 juurde. Kuna ta oma kõrget ametit ei suutnud ausasti pidada, siis
 lõpetas ta oma elu ennast mürgitades.

Gorgias ja idumealaste kindlused Kui Gorgias sai nende paikkondade pealikuks, siis ta palkas
 võõraid sõjamehi ja pidas alalist sõda juutide vastu.

Samaaegselt temaga kimbutasid juute ka idumealased, kellel olid tugevad
 kindlused soodsais paigus. Nad võtsid vastu
 põgenikke Jeruusalemmast ja püüdsid sõda jätkata.

Aga Makkabi ja tema mehed palvetasid ja anusid, et Jumal
 sõdiks koos nendega, ja sööstsid siis idumealaste vastu.

Nad vallutasid nende paigad, rünnates kindla otsustavusega,
 tõrjusid tagasi kõik müüridel sõdijad ja tapsid need, kes ette
 juhtusid, hukates vähemalt kakskümmend tuhat meest.

Kuna aga vähemalt üheksa tuhat oli põgenenud kahte eriti
 vastupidavasse torni, kus oli kõike vajalikku piiramise puhuks,

siis jättis Makkabi sinna Siimoni ja Joosepi, lisaks veel
 Sakkeuse ja tema mehed, küllaldase hulga tornide piiramiseks, ise
 läks aga paikadesse, kus teda rohkem vajati.

Aga Siimoni rahaahned mehed lasksid endid mõne tornisolija poolt rahaga
 meelitada, võtsid vastu seitsekümmend tuhat drahmi ja lasksid mõnel
 põgeneda.

Kui Makkabile teatati, mis oli sündinud, siis ta kutsus kokku
 rahva juhid ja süüdistas, et raha eest oli müüdud vendi, vaenlasi nende
 vastu lahti lastes.

Need, kes olid äraandjaks saanud, ta tappis, ja vallutas
 otsekohe mõlemad tornid.

Et temal oli edu kõiges, mis ta, relv käes, ette võttis, siis
 ta hukkas neis kahes kindlustatud tornis rohkem kui kakskümmend tuhat.

Juudas võidab Timoteose ja vallutab Geseri Aga Timoteos, keda juudid varem olid võitnud, kogus väga palju
 võõrast sõjaväge, liites sellega suurel hulgal Aasia ratsanikke,
 ja tuli Juudamaad relva jõul vallutama.

Kui ta lähenes, siis Makkabi ja need, kes koos temaga olid,
 hüüdsid Jumalat appi, raputasid mulda pähe ja vöötasid niuded
 kotiriidega.

Siis nad heitsid maha altari aluse ette ja anusid, et Jumal
 oleks neile armulik, aga nende vaenlastele oleks vaenlane ja
 vastastele vastane,
 nõnda nagu Seadus kuulutab.

Olles palvetamise lõpetanud, haarasid nad sõjariistad ja läksid
 linnast kaugemale. Vaenlastele lähedale jõudes nad peatusid.

Aga niipea kui päike tõusis, asuti rünnakule kummaltki poolt.
 Ühel pool oli edu ja võidu tagatiseks lisaks vaprusele ka kindel lootus
 Issanda peale, teisel pool pandi võitluse juhiks viha.

Aga võitluse ägenedes ilmutas ennast vastastele viis hiilgavat
 meest taevast, kuldvaljastega hobuste seljas. Need hakkasid juhtima
 juute,

võtsid Makkabi endi keskele ning oma sõjavarustusega teda varjates
 hoidsid teda haavamise eest. Aga vastaste peale pildusid nad nooli
 ja välke, nõnda et need, pimedusega löödud ja hirmuga täidetud,
 hävitati.

Nõnda sai surma kakskümmend tuhat viissada jalameest ja kuussada
 ratsanikku.

Timoteos ise põgenes Geseri-nimelisse kindlusesse, mis oli
 väga hästi kindlustatud ja mille pealik oli Haireos.

Makkabi mehed piirasid nüüd kindlust julge meelega neli päeva.
Seesolijad pidasid aga paika vallutamatuks, pilkasid rängasti ja
 loopisid lubamatuid sõnu.

Ent viienda päeva koites tormas müüride peale Makkabi meeste
 hulgast kakskümmend noort meest, kelle viha oli süttinud põlema
 teotuste pärast, ja mehiselt ning metsikus vihas lõid nad maha need,
 kes ette jäid.

Ringi minnes tungisid ka teised nõndasamuti üles seesolijate
 vastu, põletasid tornid ja süüdates tuleriidad põletasid
 pilkajad elusalt. Teised jälle lõhkusid väravad, lasksid sisse
 ülejäänud sõjaväe ja nõnda vallutasid linna.

Timoteose, kes enese oli peitnud ühte kaevu, nad tapsid,
 nõndasamuti tema venna Haireose ja Apollofanese.

Ja kui nad seda kõike olid teinud, siis nad ülistasid Issandat
 kiitus- ja tänulauludega, teda, kes oli Iisraelile nii palju head
 teinud ja neile võidu andnud.