Piibel.NET
Taaniel
 
Eestikeelne Piibel 1997
3Kolm meest tulises ahjus Kuningas Nebukadnetsar laskis valmistada kuldkuju, mille
 kõrgus oli kuuskümmend küünart ja laius kuus küünart; ta laskis
 selle püstitada Duura orgu Paabelimaal.

Ja kuningas Nebukadnetsar käskis kokku kutsuda asehaldurid,
 ülemad ja maavalitsejad, nõunikud, varahoidjad, kohtunikud,
 korravalvurid ja kõik linna ametikandjad, et need tuleksid
 pühitsema kuju, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud
 püstitada.

Siis kogunesid asehaldurid, ülemad ja maavalitsejad,
 nõunikud, varahoidjad, kohtunikud, korravalvurid ja kõik linna
 ametikandjad pühitsema kuju, mille kuningas Nebukadnetsar
 oli lasknud püstitada. Nad asetusid kuju ette, mille
 Nebukadnetsar oli püstitanud.

Ja hüüdja hüüdis valjusti: „Teid, rahvad, suguvõsad ja
 keeled, kästakse:

niipea kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harfide,
 naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, heitke
 maha ja kummardage kuldkuju, mille kuningas Nebukadnetsar on
 püstitanud!

Aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse otsekohe
 tulisesse ahju!”

Seepärast, niipea kui kuuldi sarvede, vilede, kannelde, harfide,
 naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, heitsid
 kõik rahvad, suguvõsad ja keeled maha ja
 kummardasid kuldkuju, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud
 püstitada.

Seepeale astus otsekohe esile kaldea mehi ja need
 süüdistasid juute.

Nad hakkasid rääkima ja ütlesid kuningas Nebukadnetsarile:
 „Kuningas elagu igavesti!

Sina, kuningas, oled andnud käsu, et igaüks, kes
 kuuleb sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide
 ja igasugu mänguriistade häält, peab heitma maha ja kummardama
 kuldkuju,

aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse
 tulisesse ahju.

On olemas juuda mehed, keda sa oled pannud valitsema
 Paabeli maakonna üle: Sadrak, Meesak ja Abednego. Need mehed ei
 hooli sinust, kuningas, nad ei teeni sinu jumalaid ega kummarda
 kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada.”

Siis käskis vihane ja raevunud Nebukadnetsar tuua Sadraki,
 Meesaki ja Abednego; ja need mehed toodi kuninga ette.

Nebukadnetsar hakkas rääkima ja ütles neile: „Kas see on
 tõsi, Sadrak, Meesak ja Abednego, et teie ei teeni mu jumalaid
 ega kummarda kuldkuju, mille ma olen lasknud püstitada?

Kui te nüüd otsekohe, kui te kuulete sarvede,
 vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu
 mänguriistade häält, olete valmis maha heitma ja kummardama kuju, mille ma
 olen lasknud valmistada, siis on see hea; aga kui te ei
 kummarda, siis heidetakse teid otsekohe tulisesse ahju. Ja
 kes oleks see jumal, kes teid päästaks minu käest?”

Sadrak, Meesak ja Abednego kostsid ning ütlesid kuningale:
 „Nebukadnetsar! Selle peale pole meil tarvis sulle vastata
 sõnagi.

Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid
 päästa: ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh
 kuningas!

Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei
 teeni su jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud
 püstitada.”

Siis Nebukadnetsar vihastas ja ta näojume muutus
 Sadraki, Meesaki ja Abednego pärast; ta käskis ahju
 kütta seitse korda rohkem kui tavaliselt.

Ja ta käskis mõningaid tugevaid mehi oma sõjaväest siduda
 Sadrak, Meesak ja Abednego kinni, et heita nad tulisesse ahju.

Siis seoti mehed kinni ning heideti tulisesse ahju koos
 nende kuubede, pükste, mütside ja muude riietega.

Et kuninga käsk oli vali ja ahi oli ülemäära köetud, siis
 tappis tuleleek need mehed, kes Sadraki, Meesaki ja Abednego
 sinna viisid.

Aga need kolm meest, Sadrak, Meesak ja Abednego, langesid
 seotuina tulisesse ahju.

Siis kuningas Nebukadnetsar ehmus ja tõusis kähku üles,
 kostis ja ütles oma nõuandjaile: „Eks me heitnud kolm seotud
 meest tulle?” Nad kostsid ja ütlesid kuningale: „Tõepoolest,
 kuningas!”

Tema kostis ja ütles: „Vaata, ma näen nelja meest vabalt
 tules käivat ja neil pole midagi viga, neljas aga on välimuselt
 jumalate poja sarnane.”

Siis Nebukadnetsar läks tulise ahju ukse juurde, hakkas
 rääkima ja ütles: „Sadrak, Meesak ja Abednego, kõrgeima Jumala
 sulased, astuge välja ja tulge siia!” Siis tulid Sadrak, Meesak
 ja Abednego tulest välja.

Ja asehaldurid, ülemad ja maavalitsejad ja kuninga
 nõuandjad kogunesid ning nägid, et tuli ei olnud saanud võimust
 nende meeste ihu üle; neil ei olnud juuksed peas kõrbenud,
 nende kuued ei olnud muutnud värvi ja neile ei olnud külge
 hakanud kõrbelõhna.

Nebukadnetsar kostis ja ütles: „Kiidetud olgu Sadraki,
 Meesaki ja Abednego Jumal, kes läkitas oma ingli ja päästis oma
 sulased, kes lootsid tema peale ja astusid üle kuninga käsust.
 Nad andsid pigem ära oma ihu, kui et teenida ja kummardada mõnda
 muud jumalat peale nende oma Jumala!

Nüüd antakse minu poolt käsk, et igaüks, olgu mis tahes
 rahvast, suguvõsast ja keelest, kes kõneleb häbematult Sadraki,
 Meesaki ja Abednego Jumala kohta, raiutakse tükkideks ja tema
 koda tehakse rusuks, sest ei ole muud jumalat, kes
 suudaks nõnda päästa!”

Siis kuningas andis Sadrakile, Meesakile ja
 Abednegole Paabeli linnas hea põlve.

Nebukadnetsari teine unenägu „Kuningas Nebukadnetsar, kõigile rahvastele, suguvõsadele
 ja keeltele, kes elavad kogu maal: teie rahu olgu suur!

Mul on hea meel teha teatavaks tunnustähti ja imetegusid,
 mis kõrgeim Jumal mulle on teinud.


  Kui suured on tema tunnustähed ja kui vägevad on tema imeteod! Tema kuningriik on igavene kuningriik ja tema valitsus on põlvest põlve.