Piibel.NET
JoosuaJoosua
 
Eestikeelne Piibel 1997
21Leviitide linnad Siis astusid leviitide perekondade peamehed preester Eleasari, Joosua, Nuuni poja, ja Iisraeli laste suguharude perekondade peameeste ette
ja kõnelesid nendega Siilos Kaananimaal, öeldes: „Issand on Moosese läbi käskinud anda meile linnu elamiseks ja nende juurde kuuluvad karjamaad meie karjade jaoks.”
Ja Iisraeli lapsed andsid leviitidele oma pärisosast Issanda käsu kohaselt need linnad ja nende karjamaad:
liisk langes kehatlaste suguvõsadele nõnda, et leviitide hulgast sai preester Aaroni poegadele liisu läbi Juuda suguharult, Siimeoni suguharult ja Benjamini suguharult kolmteist linna.
Ja teistele kehatlastele sai liisu läbi Efraimi suguharu suguvõsadelt, Daani suguharult ja Manasse poolelt suguharult kümme linna.
Geersonlased said liisu läbi Issaskari suguharu suguvõsadelt, Aaseri suguharult, Naftali suguharult ja Manasse poolelt suguharult Baasanis kolmteist linna.
Merarlased nende suguvõsade kaupa Ruubeni suguharult, Gaadi suguharult ja Sebuloni suguharult kaksteist linna.
Nõnda andsid Iisraeli lapsed liisu läbi leviitidele need linnad ja nende karjamaad, nagu Issand Moosese läbi oli käskinud.
Juudalaste suguharult ja siimeonlaste suguharult anti need linnad, mis on nimeliselt nimetatud:
Aaroni järglastele kehatlaste suguvõsadest, Leevi järeltulijate hulgast, sest neile kuulus esimene liisk,
anti Kirjat-Arba, anaklaste isa linn, see on Hebron Juuda mäestikus, ja selle karjamaad ümberringi.
Aga selle linna põllud ja külad anti omandiks Kaalebile, Jefunne pojale.
Preester Aaroni järglastele anti tapja pelgulinn Hebron ja selle karjamaad, Libna ja selle karjamaad,
Jattir ja selle karjamaad, Estemoa ja selle karjamaad,
Holon ja selle karjamaad, Debir ja selle karjamaad,
Aasan ja selle karjamaad, Jutta ja selle karjamaad, Beet-Semes ja selle karjamaad - üheksa linna neilt kahelt suguharult.
Benjamini suguharult Gibeon ja selle karjamaad, Geba ja selle karjamaad,
Anatot ja selle karjamaad, Almon ja selle karjamaad - neli linna.
Kõiki Aaroni järglaste, preestrite linnu oli kolmteist linna ja nende karjamaad.
Teistele kehatlastele, leviitidele ülejäänud kehatlaste hulgast, tulid nende liisuosa linnad Efraimi suguharult:
neile anti tapja pelgulinn Sekem ja selle karjamaad Efraimi mäestikus, Geser ja selle karjamaad,
Kibsaim ja selle karjamaad, Beet-Hooron ja selle karjamaad - neli linna;
Daani suguharult Elteke ja selle karjamaad, Gibbeton ja selle karjamaad,
Ajjalon ja selle karjamaad, Gat-Rimmon ja selle karjamaad - neli linna;
Manasse poolelt suguharult Taanak ja selle karjamaad, Gat-Rimmon ja selle karjamaad - kaks linna.
Kõiki ülejäänud kehatlaste suguvõsade linnu koos nende karjamaadega oli kokku kümme.
Geersonlastele leviitide suguvõsadest sai Manasse poolelt suguharult tapja pelgulinn Goolan Baasanis ja selle karjamaad, Beestera ja selle karjamaad - kaks linna;
Issaskari suguharult Kisjon ja selle karjamaad, Daaberat ja selle karjamaad,
Jarmut ja selle karjamaad, Een-Gannim ja selle karjamaad - neli linna;
Aaseri suguharult Misal ja selle karjamaad, Abdon ja selle karjamaad,
Helkat ja selle karjamaad, Rehob ja selle karjamaad - neli linna.
Naftali suguharult tapja pelgulinn Kedes Galileas ja selle karjamaad, Hammot-Door ja selle karjamaad, Kartan ja selle karjamaad - kolm linna.
Linnu, mis kuulusid geersonlastele nende suguvõsade kaupa, oli kokku kolmteist linna ja nende karjamaad.
Merarlaste suguvõsadele, ülejäänud leviitidele, said Sebuloni suguharult Jokneam ja selle karjamaad, Karta ja selle karjamaad,
Rimmon ja selle karjamaad, Nahalal ja selle karjamaad - neli linna.
Ruubeni suguharult Beser ja selle karjamaad, Jahsa ja selle karjamaad,
Kedemot ja selle karjamaad, Meefaat ja selle karjamaad - neli linna. + Salmid 36-37 puuduvad paljudest heebrea käsikirjadest. Vrd ka 1Aj 6:63-64.  
Gaadi suguharult tapja pelgulinn Raamot Gileadis ja selle karjamaad, Mahanaim ja selle karjamaad,
Hesbon ja selle karjamaad, Jaaser ja selle karjamaad - kokku neli linna.
Linnu, mis kuulusid merarlastele nende suguvõsade kaupa ülejäänud leviitide suguvõsadest, oli nende liisuosana kokku kaksteist linna.
Kõiki leviitide linnu Iisraeli laste omandi keskel oli nelikümmend kaheksa linna ja nende karjamaad.
Neiks linnadeks olid linn ise ja selle karjamaad ümberringi. Seesugused olid kõik need linnad.
Rahu kogu maal Nõnda andis Issand Iisraelile kogu maa, mille ta vandega oli tõotanud anda nende vanemaile, ja nad pärisid selle ning elasid seal.
Ja Issand andis neile rahu ümberkaudu, nõnda nagu ta nende vanemaile oli vandega tõotanud; ja kõigist nende vaenlastest ei suutnud ükski neile vastu seista, Issand andis kõik nende vaenlased nende kätte.
Ainsatki sõna ei langenud tühja kõigist neist headest sõnadest, mis Issand oli rääkinud Iisraeli soole, vaid kõik läks täide.