Piibel.NET
EsraEsra
 
Eestikeelne Piibel 1997
2Paabeli vangipõlvest tulijate nimestik Ja need on maa pojad, kes neist asumisele viidud vangidest teele läksid, keda Nebukadnetsar, Paabeli kuningas, oli viinud Paabelisse asumisele ja kes pöördusid tagasi Jeruusalemma ja Juudamaale, igaüks oma linna,
need, kes tulid koos Serubbaabeliga, Jeesuaga, Nehemjaga, Serajaga, Reelajaga, Mordokaiga, Bilsaniga, Mispariga, Bigvaiga, Rehumiga ja Baanaga. Iisraeli rahva meeste arv oli:
Parosi poegi kaks tuhat ükssada seitsekümmend kaks;
Sefatja poegi kolmsada seitsekümmend kaks;
Aarahi poegi seitsesada seitsekümmend viis;
Pahat-Moabi poegi, Jeesua ja Joabi poegadest, kaks tuhat kaheksasada kaksteist;
Eelami poegi tuhat kakssada viiskümmend neli;
Sattu poegi üheksasada nelikümmend viis;
Sakkai poegi seitsesada kuuskümmend;
Baani poegi kuussada nelikümmend kaks;
Beebai poegi kuussada kakskümmend kolm;
Asgadi poegi tuhat kakssada kakskümmend kaks;
Adonikami poegi kuussada kuuskümmend kuus;
Bigvai poegi kaks tuhat viiskümmend kuus;
Aadini poegi nelisada viiskümmend neli;
Aateri poegi, Hiskija harust, üheksakümmend kaheksa;
Beesai poegi kolmsada kakskümmend kolm;
Joora poegi sada kaksteist;
Haasumi poegi kakssada kakskümmend kolm;
Gibbari mehi üheksakümmend viis;
Petlemma mehi sada kakskümmend kolm;
Netofa mehi viiskümmend kuus;
Anatoti mehi sada kakskümmend kaheksa;
Asmaveti mehi nelikümmend kaks;
Kirjat-Aarimi, Kefiira ja Beeroti mehi seitsesada nelikümmend kolm;
Raama ja Geba mehi kuussada kakskümmend üks;
Mikmasi mehi sada kakskümmend kaks;
Peeteli ja Ai mehi kakssada kakskümmend kolm;
Nebo poegi viiskümmend kaks;
Magbisi poegi sada viiskümmend kuus;
teise Eelami poegi tuhat kakssada viiskümmend neli;
Haarimi poegi kolmsada kakskümmend;
Loodi, Haadidi ja Oono mehi seitsesada kakskümmend viis;
Jeeriko mehi kolmsada nelikümmend viis;
Senaa poegi kolm tuhat kuussada kolmkümmend.
Preestreid oli: Jedaja poegi, Jeesua soost, üheksasada seitsekümmend kolm;
Immeri poegi tuhat viiskümmend kaks;
Pashuri poegi tuhat kakssada nelikümmend seitse;
Haarimi poegi tuhat seitseteist.
Leviite oli: Jeesua ja Kadmieli poegi Hoodavja poegadest seitsekümmend neli.
Lauljaid oli: Aasafi poegi sada kakskümmend kaheksa.
Väravahoidjate poegi oli: Sallumi poegi, Aateri poegi, Talmoni poegi, Akkubi poegi, Hatita poegi, Soobai poegi - kokku sada kolmkümmend üheksa.
Templisulased olid: Siiha pojad, Hasuufa pojad, Tabbaoti pojad;
Keerosi pojad, Siiaha pojad, Paadoni pojad;
Lebana pojad, Hagaba pojad, Akkubi pojad;
Haagabi pojad, Samlai pojad, Haanani pojad;
Giddeli pojad, Gahari pojad, Reaja pojad;
Resini pojad, Nekooda pojad, Gassami pojad;
Ussa pojad, Paaseahi pojad, Beesai pojad;
Asna pojad, meunlaste pojad, nefuslaste pojad;
Bakbuki pojad, Hakufa pojad, Harhuuri pojad;
Basluti pojad, Mehiida pojad, Harsa pojad;
Barkosi pojad, Siisera pojad, Taamahi pojad;
Nesiahi pojad, Hatiifa pojad.
Saalomoni orjade pojad olid: Sootai pojad, Soofereti pojad, Peruuda pojad;
Jaala pojad, Darkoni pojad, Giddeli pojad;
Sefatja pojad, Hattili pojad, Pokeret-Hassebaimi pojad, Aami pojad.
Templisulaseid ja Saalomoni orjade poegi oli kokku kolmsada üheksakümmend kaks.
Ja need olid teeleminejad Tel-Melahist, Tel-Harsast, Kerubist, Addanist, Immerist, kes ei suutnud selgeks teha, kas nende vanemate kodu ja sugu pärines Iisraelist:
Delaja pojad, Toobija pojad, Nekooda pojad - kuussada viiskümmend kaks.
Ja preestrite poegadest olid: Habaja pojad, Hakkosi pojad, Barsillai pojad; Barsillai oli võtnud naise gileadlase Barsillai tütreist ja teda nimetati selle nime järgi.
Need otsisid oma suguvõsakirja, aga ei leidnud, ja nad vabastati kui kõlbmatud preestriametist.
Ja maavalitseja keelas neid söömast kõige pühamat, enne kui uurimi ja tummimi + Vt 2Ms 28:15 seletust.   jaoks on taas preester.
Terve kogudus kokku oli nelikümmend kaks tuhat kolmsada kuuskümmend hinge;
peale selle nende sulased ja teenijad, keda oli seitse tuhat kolmsada kolmkümmend seitse; ja neil oli kakssada mees- ja naislauljat;
neil oli seitsesada kolmkümmend kuus hobust, kakssada nelikümmend viis muula;
neil oli nelisada kolmkümmend viis kaamelit, kuus tuhat seitsesada kakskümmend eeslit.
Ja jõudnud Jeruusalemma Issanda koja juurde, andsid perekondade peameestest mõned vabatahtlikke ande Jumala koja tarvis, et seda püstitada selle endisesse kohta.
Nad andsid oma jõudu mööda selle alusvaraks kuuskümmend üks tuhat kulddrahmi + Drahm on kreeka raha. Siin on seda kasutatud pärsia ajale kohandatuna, väljendamaks kulla hulka. Pärsia kuldraha oli adarkon (vrd Esr 8:27).  , viis tuhat hõbemiini ja sada preestrikuube.
Siis asusid preestrid ja leviidid ning osa rahvast, lauljad, väravahoidjad ja templisulased oma linnadesse, ja kõik muu Iisrael oma linnadesse.