Piibel.NET
Kolmas Moosese raamat3. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
27Tõotuste lunastamine ja kümnis Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Kui keegi erilise
 tõotusena Issandale tahab anda inimhingi hindeväärtuse alusel,

siis olgu hindeväärtuseks meesterahva eest: kahekümneaastastest
 kuuekümneaastasteni olgu hindeväärtuseks viiskümmend hõbeseeklit püha
 seekli järgi!

Aga kui ta on naisterahvas, siis olgu hindeväärtuseks kolmkümmend
 seeklit!

Kui vanus on viiest aastast kahekümne aastani, siis olgu
 hindeväärtuseks meesterahva eest kakskümmend seeklit ja naisterahva
 eest kümme seeklit!

Kui vanus on ühest kuust viie aastani, siis olgu hindeväärtuseks
 meesterahva eest viis hõbeseeklit ja naisterahva eest kolm
 hõbeseeklit!

Kui keegi on kuuskümmend aastat vana ja üle selle, siis olgu
 hindeväärtuseks viisteist seeklit, kui ta on meesterahvas, ja kümme
 seeklit, kui ta on naisterahvas!

Aga kui tõotaja on vaesem, kui hindeväärtus nõuab, siis seatagu
 tõotatu preestri ette ja preester hinnaku teda; vastavalt sellele,
 nagu tõotaja jõud lubab, hinnaku preester teda!

Ja kui on tegemist mõne loomaga, keda tohib tuua ohvrianniks
 Issandale, siis olgu igaüks, kelle ta Issandale annab, püha!

Ta ei tohi seda asendada ega vahetada head halva või halba hea
 vastu; kui ta aga siiski vahetab looma loomaga, siis olgu ka selle
 asendaja püha!

Aga kui see on mõni roojane loom, keda ei tohi tuua ohvrianniks
 Issandale, siis ta seadku lojus preestri ette

ja preester hinnaku seda heaks või halvaks; nagu on preestri
 hinnang, nõnda jäägu!

Aga kui tooja siiski tahab seda lunastada, siis ta lisagu viies
 osa hindeväärtusest!

Ja kui keegi pühitseb oma koja pühaks Issandale, siis preester
 hinnaku seda heaks või halvaks; nagu preester seda hindab, nõnda
 jäägu!

Aga kui pühitseja tahab oma koja lunastada, siis ta lisagu viies
 osa hinderahast ja see saab jälle tema omaks!

Ja kui keegi pühitseb Issandale tüki oma päruspõllust, siis
 olgu hindeväärtus selle seemne järgi: viis vakka otri - viiskümmend
 seeklit hõbedat.

Kui ta pühitseb oma põllu kohe juubeliaastast arvates, siis
 jäägu hindeväärtus jõusse,

aga kui ta pühitseb oma põllu alles pärast juubeliaastat, siis
 preester arvestagu temale raha aastate järgi, mis on jäänud järgmise
 juubeliaastani, ja see arvatagu maha hindeväärtusest!

Ja kui see, kes põllu on pühitsenud, tahab seda siiski
 lunastada, siis ta lisagu viies osa hindeväärtusest ja see jääb
 siis tema omaks!

Aga kui ta põldu ei lunasta, vaid müüb põllu kellelegi teisele,
 siis see ei ole enam lunastatav,

vaid põld, saades juubeliaastal vabaks, olgu pühitsetud
 Issandale nagu pühendatud põld; see saagu preestri omandiks!

Ja kui keegi oma ostetud põllu, mis ei ole tema päruspõld,
 pühitseb Issandale,

siis preester arvestagu temale oma hinnangu järgi hind kuni
 juubeliaastani ja ta andku määratud hind veel samal päeval Issandale
 kui pühitsetud and!

Juubeliaastal mingu põld jälle sellele, kellelt see on ostetud
 ja kelle pärusmaa see on!

Iga hinnang sündigu püha seekli järgi; seeklis olgu kakskümmend
 geera!

Aga esmasündinut, kes kariloomadest esmasündinuna on määratud
 Issandale, ei tohi keegi pühitseda, olgu see härg, lammas või kits, sest
 see on juba Issanda oma.

Ja kui see on roojastest loomadest, siis ostetagu see vabaks
 vastavalt hindeväärtusele ja lisatagu sellele veel viies osa; kui
 seda ei lunastata, siis müüdagu see vastavalt hindeväärtusele!

Aga ainsatki pühendatut, mille keegi on pühendanud Issandale
 kõigest, mis tal on: inimestest ja lojustest ja päruspõllust - ei tohi
 müüa ega lunastada; kõik pühendatu kuulub Issandale kui väga püha.

Ühtegi vande alla pandut, kes inimeste seast on pandud vande
 alla, ei tohi osta vabaks - ta tuleb surmata!

Ja kõik maa kümnis maa seemnest ja puude viljast on Issanda
 päralt; see on pühitsetud Issandale.

Aga kui keegi siiski oma kümnisest tahab midagi lunastada, siis
 ta lisagu sellele veel viies osa sellest!

Ja kõik kümnis veistest, lammastest ja kitsedest, kõigist, kes
 karjasekepi alt läbi käivad - see kümnis on pühitsetud Issandale:

ei tule uurida hea ja halva vahel ega tohi ka vahetada; aga kui
 ometi vahetatakse, siis olgu ka selle asendaja püha - seda ei tohi
 lunastada!”

Need on käsud, mis Issand Siinai mäel andis Moosesele Iisraeli
 laste jaoks.