Piibel.NET
Pauluse esimene kiri korintlastele1. Korintose
 
Eestikeelne Piibel 1997
12Vaimuandidest Vaimuandide suhtes, vennad, ei taha ma jätta teid teadmatusse.
Te teate, et kui te olite paganad, siis te läksite tummade
 ebajumalate juurde, just nagu oleks teid tagant sunnitud.

Seepärast ma teatan teile, et ükski, kes Jumala
 Vaimus räägib, ei ütle: „Neetud olgu Jeesus!” ning ükski ei suuda
 öelda: „Jeesus on Issand!” muidu kui Pühas Vaimus.

Armuandides on küll erinevusi, aga Vaim on seesama,
ja teenimisviisides on erinevusi, aga Issand on seesama,
ja väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on seesama, kes teeb
 kõike kõikides.

Aga igaühele antakse Vaimu avaldus ühiseks kasuks.
Nii antakse ühele Vaimu kaudu tarkusesõna, teisele aga
 tunnetusesõna sellesama Vaimu poolt;

ühele usku sessamas Vaimus, teisele aga tervendamise armuande
 ikka samas Vaimus;

ühele väge imetegudeks, teisele prohvetlikku kuulutamist,
 kolmandale võimet eristada vaime; ühele mitmesuguseid võõraid keeli,
 teisele aga keelte tõlgendamist.

Aga kõike seda teeb üks ja sama Vaim, jagades igaühele eriosa,
 nõnda nagu tema tahab.

Kogudusest kui ihust Sest nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid,
 aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu,
 nõnda on ka Kristus.

Sest meie kõik oleme ühe Vaimuga ristitud üheks ihuks,
 olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik
 oleme joodetud ühe Vaimuga.

Sest ihu ei ole üks liige, vaid paljud liikmed.
Kui jalg ütleks: „Et ma ei ole käsi, siis ma ei kuulu ihusse”,
 kas ta sellepärast ei kuulu ihusse?

Ja kui kõrv ütleks: „Et ma ei ole silm, siis ma ei kuulu
 ihusse”, kas ta sellepärast ei kuulu ihusse?

Kui kogu ihu oleks silm, kuhu jääks siis kuulmine? Kui kogu ihu
 oleks kuulmine, kuhu jääks siis haistmine?

Aga nüüd on Jumal seadnud iga üksiku liikme ihu külge, nõnda
 nagu tema tahtis.

Kui aga need kõik oleksid üks liige, kuhu jääks siis ihu?
Nüüd on aga küll palju liikmeid, kuid üks ihu.
Ent silm ei või öelda käele: „Mul ei ole sind tarvis!” või
 jälle pea jalgadele: „Mul ei ole teid tarvis!”,

vaid hoopis vastupidi - need ihuliikmed, mis tunduvad
 olevat nõrgemad, on tingimata vajalikud,

ja neid, mis meile ihus tunduvad olevat autumad,
 ümbritseme erilise auga, ning oma näotuile liikmeile anname
 rohkem nägusust.

Meie nägusail liikmeil ei ole seda ju tarvis. Kuid Jumal
 on ihu nõnda seadnud, et ta on andnud puudulikumale rohkem au,

et ihus ei oleks lõhestumist, vaid et liikmed üksmeelselt
 muretseksid üksteise eest.

Ja kui üks liige kannatab, siis kannatavad koos
 temaga kõik liikmed, ja kui ühte liiget austatakse, siis
 rõõmustavad sellest ühtlasi kõik liikmed.

Teie olete aga Kristuse ihu ning igaüks omast kohast tema
 liikmed.

Ja Jumal on seadnud koguduses esmalt mõned apostleiks,
 teiseks prohveteiks, kolmandaks õpetajaiks; seejärel tulevad imeteod,
 seejärel armuannid
 tervendamiseks, abistamiseks, juhtimiseks, mitmesugusteks keelteks.

Ega kõik ole apostlid? Ega kõik prohvetid? Ega kõik
 õpetajad?

Ega kõigil ole tervendamisandisid? Ega kõik räägi
 keeli? Ega kõik tõlgenda neid?

Aga taotlege suuremaid armuande!Ja ma näitan teile veel ülevama tee.